ช่องทางธนาคาร ผลิตภัณฑ์ สะสมทรัพย์ แบบสะสมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 20/10
share

Aboutทิพยประกันชีวิต


แบบสะสมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 20/10

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปี กธ. ที่ 1 - 15 = รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
- สิ้นปี กธ. ที่ 16 - 19 = รับเงินคืน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
- สิ้นปี กธ. ที่ 20 = รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง  

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

- ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 5 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
- ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 20 บริษัทจะจ่ายร้อยละ 200 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น หรือ จ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- ปีที่ 1 - 10 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์พิเศษ 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักและยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยที่เหลือตามกรมธรรม์ (สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม)

เงื่อนไขการรับประกัน

 
- อายุของผู้เอาประกันภัย : 1เดือน 1วัน - 10 ปี
- อายุของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย : 20-55 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 5 ปี และ สูงสุด 8,000,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 6 ถึง 10 ปี
- อัตราเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 155 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท เท่ากันทุกเพศทุกอายุ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

หมายเหตุ : กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันมิใข่ บิดา มารดา บริษัทขอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิพิจารณาเป็นรายกรณี

 

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : โบรชัวร์ สะสมทรัพย์ เพื่อการศึกษา 20/10