แบบคุ้มครองสินเชื่อทุนคงที่

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

- ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัย และสัญญาของสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 20 – 69 ปี และเมื่อรวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

- ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 – 30 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 30,000 บาท

- จำนวนทุนประกันภัยสูงสุดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา