การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย (ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม)

การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัย (ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม)
ของ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
งวดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน (ขยายจากเดิม 60 วัน)

2. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการต่ออายุกรมธรรม์

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย
งวดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับจากงวดชำระดังกล่าว

3. ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ
งวดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวน ภายใน 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง