สมใจนึก 25/15

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 24 รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 ปี รับเงินคืน 170% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 - 5 คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 6 - 10 คุ้มครอง 150% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 11 - 25 คุ้มครอง 170% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท