share

แบบบำนาญ มั่นคง 90/5


ผลประโยชน์เงินคืน 

- รับเงินบำนาญปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ถึง ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี  

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

- คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสม หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด แล้วแต่จำนวนเงินใดจะมากกว่า ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่1 ถึง ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี  
- คุ้มครองชีวิต ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักเงินบำนาญที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

เงื่อนไขการรับประกัน 

-  อายุรับประกันภัย 15-55 ปี 
-  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท 
-  จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 50,000,000 บาท 
-  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องแถลงสุขภาพ 


checkสนใจผลิตภัณฑ์