แบบบำนาญ ไอสบาย 789


ผลประโยชน์เงินคืน 

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 59 ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

- วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี รับเงินคืน 15% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น จากนั้นเพิ่มขึ้นปีละ 0.5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 รับเงินคืนปีละ 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

- ผู้รับผลประโยชน์รับ105% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับทั้งหมด หรือ จ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า 

เงื่อนไขการรับประกัน 

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 53 ปี 

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 – 5,000,000 บาท


checkสนใจผลิตภัณฑ์