เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไชน่ายูเนี่ยนไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด (CUL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2467 ในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรกิจชาวอังกฤษและชาวจีน ดำเนินการทั้งด้านธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต และต่อมาจึงได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2473 บริษัท ไชน่ายูเนี่ยนไลฟ์ อินชัวรันส์ จากัด (CUL) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร หลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติ ควบคุมการค้าขาย อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2472
บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยมีผู้บริหารที่มี ความเชี่ยวชาญเข้าบริหารงาน
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 70 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 140 ล้านบาท และได้ทาการย้ายที่ทาการของสานักงานใหญ่จากอาคารสินธร มายังอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 30 ตั้งอยู่เลขที่ 75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ชอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 183 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 213 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 271 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 321 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 444 ล้านบาท และได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ โดยมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด มาเป็น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด โดยมีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสบการณ์เข้ามาบริหารงาน
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 968 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 บริษัทฯได้ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ บริษัท ทิพยประกัน ชีวิต จากัด (มหาชน) และในปี เดียวกันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 1,476 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 1,741 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 2,525 ล้านบาท โดยเรียกชาระแล้ว 1,867 ล้านบาท
เดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำการย้ายที่ทำการของสำนักงานใหญ่จากอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 มาอยู่ที่เลขที่ 63/2 อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหนคร
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดาเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601