เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

นายวิทัย รัตนากร

ประธานคณะกรรมการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

รองประธานกรรมการ

นายนที พานิชชีวะ

กรรมการ

นางสาวทัศนา วิชาเจริญ

กรรมการ

นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์

กรรมการ

นายนพพร บุญลาโภ

กรรมการ

‌