เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

กรรมการ

นายกีรติ พานิชชีวะ

กรรมการ

นายกฤษณ์ วสีนนท์

กรรมการ

นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ

กรรมการ

‌