คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

ประธานคณะกรรมการ

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์

กรรมการ

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์

กรรมการ

‌