คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

ประธานกรรมการ

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์

กรรมการ

ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

กรรมการ

นายศราวุธ เมนะเศวต

กรรมการ

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

กรรมการ

‌