เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 จากข้อมูลศูนย์พยาการณ์ของสำนักเศรษฐกิจภาครัฐและเอกชน คาดว่ามีโอกาสขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2 หรือต่ำกว่า ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจำกัดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่าย จากคาดการณชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยดังกล่าว บริษัทคาดการณ์เบี้ยรับรวมทั้งอุตสาหกรรมประกันชีวิตหดตัวต่อเนื่องจากสิ้นปี 2562 อยู่ในกรอบร้อยละ 3 – 4 หรือคิดเป็นเบี้ยรับรวมอยู่ที่ประมาณ 609,211 ล้านบาท โดยเบี้ยปีแรกคาดว่าอยู่ในกรอบ -5% ถึง 0% โดยมีสาเหตุหลักจาก ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่าศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ทั้งนี้ อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80.0 
        เป้าหมายหลักในการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัท ยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อเป็นสถาบันประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางพันธมิตรเป็นหลักและใช้กลยุทธ์ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้า โดยครอบคลุมทั้งการขายและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดเป้าหมายที่สำคัญดังต่อไปนี้

เป้าหมายหลักในการดำเนินการ 2563
ร้อยละการเติบโตของเบี้ยประกันรับรวม 
(Total Premium Growth)
10 - 12
ร้อยละการต่ออายุกรมธรรม์
(Renewal Rate)
80 - 90
ร้อยละอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Investment Return)
3.0 - 4.0
ร้อยละอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน
(CAR)
200 - 250

แผนงานที่สำคัญสำหรับปี 2563 สรุปโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

  1. 1. การสร้างแบรนด์ของบริษัท (Brand Building) 
  2. 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย (Multi-Products) และช่องทางใหม่ (New Channels) โดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) 
  3. 3. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติภายในสู่ความเป็นเลิศด้วยการขับเคลื่อนองค์กรผ่านดิจิทัล (Operational Excellence with Digital Transformation)
  4. 4. การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) 
  5. 5. การลงทุนใน Life InsurTech 
  6. 6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จากหน่วยงานกำกับภายนอก 
  7. 7. สนับสนุนและเสริมสร้างการขับเคลื่อนองค์กรโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ 
  8. 8. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและองค์กร (People Capabilities and Organization Development) 
  9. 9. การบริหารเงินกองทุน (Capital Management)