นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับเรา การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารสภาพคล่อง และอัตราดอกเบี้ยเป็นสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้เงินกองทุน ตลอดจนความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง ผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้บริษัทยึดมั่นในหลักการของการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) ให้มี ความสอดคล้องกันมากที่สุด (Duration Matching) เพื่อให้มั่นใจว่าภาระผูกพันของผู้ถือกรมธรรม์ในอนาคต บริษัทสามารถจ่ายผลประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน

บริษัทกำหนดแนวทางในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ดังต่อไปนี้

1. กาหนดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน ลงทุน หน่วยงานคณิตศาสตร์หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

2. กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงกาหนดระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจ

3. จัดให้มีกระบวนการในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบใหม่ ต้องมีการ ประเมินสินทรัพย์ในตลาดให้สอดคล้องกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นต้น

4. จัดให้มีการรายงาน Duration Matching ของสินทรัพย์และหนี้สินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงของผลกระทบที่เกิดจากอัตรา ดอกเบี้ย