เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


การบริหารจัดการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)

‌      บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้นำการประกันภัยต่อมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ และ พัฒนาวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการรับประกันภัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ตามที่บริษัทกำหนด

2. กำหนดระดับความเสี่ยงสูงสุด (Risk Tolerance) ขีดจำกัดในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention Limit) และจำนวนความเสี่ยงภัยสุทธิ (Net Amount at risk)

3. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

4. กำหนดประเภทการทำประกันภัยต่อและประเภทสัญญาประกันภัยต่อ

5. การกำหนดกลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อต้องเชื่อมโยงกับนโยบายการรับประกันภัย นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรง เงินกองทุนของบริษัท

6. กำหนดกระบวนการในการติดตามผล เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

7. มีการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องทางการเงิน โดยการติดตามความมั่นคงทางการเงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ ข้อกำหนดเงินถือและ หลักประกันสำหรับการประกันภัยต่อ ข้อกำหนดการจ่ายสินไหมทดแทนเร่งด่วน

8. บริษัทมีนโยบายไม่ทำประกันภัยต่อทางการเงิน (Financial Reinsurance) หรือการประกันภัยต่อแบบจำกัด (Finite Reinsurance) และผลิตภัณฑ์การโอนความเสี่ยง ทางเลือก (Alternative Risk Transfer Products)