นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับเรา มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

วิธีการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยบริษัทฯ แบ่งสัญญาประกันภัย ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สัญญาประกันภัยระยะยาว

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long-term technical reserves) เป็นมูลค่าสำรองสะสมตั้งแต่เริ่มทาประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สำหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ โดยบริษัทคำนวณด้วยวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่งคำนึงถึงข้อมูลกระแสเงินสดรับและ กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตโดยข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย อัตรามรณะ อัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและ บริหารงานซึ่งเป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) กระแสเงินสดเหล่านี้จะถูกคิดลดโดยใช้อัตราการคิดลด ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free rate) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการ ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Yield) ย้อนหลัง 8 ไตรมาสนับจากวันประเมิน

สมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทนามาใช้ในการคำนวณจะถูกกำหนดขึ้นตามประสบการณ์จริงของบริษัทและข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสมมติฐานได้ถูกตรวจสอบ ความถูกต้องกับงบการเงินเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งข้อมูลประสบการณ์ภายในยังไม่เพียงพอ ทางบริษัท จะใช้ข้อมูลของธุรกิจประกันชีวิตและข้อมูลของ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันของบริษัทแทนโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อสะท้อนถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์.

2. สัญญาประกันภัยระยะสั้น

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short-term technical reserves) ได้แก่การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาเพิ่มเติมการประกัน อุบัติเหตุและสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ การคำนวณมูลค่าสำรองประกันภัยระยะสั้นประกอบด้วย

สำรองค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่บริษัทได้รับรายงานความสูญเสียแล้ว และประมาณการค่าสินไหมของความสูญเสียที่ เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR: Incurred but not reported claim)

สำรองเบี้ยประกันภัย (premium reserves) ค่าที่มากกว่าระหว่างสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้(Unearned premium reserve) โดยคำนวณการรับรู้รายได้เป็นแบบรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสำมร้อยหกสิบห้า) และสำรองสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired risk reserve) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทาง คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
(long-term technical reserves)
12,509.80 12,509.80 9,858.96 9 8.96
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
(short-term technical reserves)
86.63 86.63 74.36 80.94
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
(Unpaid policy benefits)
54.06 84.63 74.36 80.94
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)
77.06 77.06 19.60 19.60

หมายเหตุ

- ราคาบัญชีหมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทาง การเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่า ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของ บริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่ง จะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของ อุตสำหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้มูลค่าสำรองประกันภัยดังกล่าว จะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ. กาหนด

      ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคา ประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูล ไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ‌