เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


การลงทุนของบริษัท

นโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นธุรกรรมที่สำคัญต่อการดำเนินงานและความมั่นคงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงในการให้ความสำคัญต่อการกาหนดนโยบาย การลงทุนและประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงติดตามควบคุมการลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ ดำเนินการอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บมจ.ทิพยประกันชีวิตจึงมีนโยบายการลงทุน ในการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของปลอดภัยของเงินต้นและอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าและสังคมมีความ เชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทฯ ในภาพรวม

กระบวนการลงทุน

โครงสร้างการดำเนินการลงทุนของบริษัทฯ มีกรอบการดำเนินงานการลงทุนที่ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน จัดให้มีกระบวนการติดตามสอดส่องผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ระบบการควบคุมและ ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(risk appetite) ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่จัดทำกรอบนโนบายลงทุน พิจารณาแผนการลงทุน กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย กำกับดูแลในเรื่องธรร มาภิบาล อีกทั้งมีหน้าที่กำกับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน

3. หน่วยงานการลงทุน โดยสายงานการลงทุนทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการลงทุนของบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการด้านการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบการ ลงทุนและนโยบายที่กำหนด

สมมติฐานและวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน

บริษัทให้เกณฑ์สมมติฐานและวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ บริษัทประกันชีวิต ซึ่งโดยในภาพรวมจะใช้เกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินตามราคา ณ สิ้นวัน เผยแพร่โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยล้านบาท

ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560 ปี 2559
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 209.88 209.88 316.32 316.32
ตราสารหนี้ (พันธบัตร, หุ้นกู้, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, 
ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้, แปลงสภาพและสลากออมทรัพย์)
13,989.33 13,989.33 10,889.24 10,889.24
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 726.79 726.79 82.49 82.49
หน่วยลงทุน 3,424.22 3,424.22 3,582.12 3,582.12
เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน 80.65 87.83 88.42 96.07
เงินให้กู้ยืม และเงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์แบบลิสซิ่ง - - - -
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อซื้อหุ้นกู้, หน่วยลงทุน - - - -
ตราสารอนุพันธ์ - - - -
เงินลงทุนอื่น 7.46 7.49 7.46 7.49
รวมสินทรัพย์ลงทุน 18,438.33 18,445.54 14,966.05 14,973.73

หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมิน ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย‌