การกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับเรา จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจประกันชีวิตถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมีภาระผูกผันและความรับผิดชอบในระยะยาวต่อลูกค้า บริษัท ทิพยประกัน ชีวิตจำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นต่อ คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรอบของจรรยาบรรณและ จริยธรรมที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

ความพร้อมในการตอบสนอง บริษัทฯ พร้อมให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่ของความต้องการของลูกค้า สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในทุกเป้าหมายการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมนี้ซึ่งรวมถึงการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และยึดมั่นในหลักการทำงานอย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อทุกขั้นตอนการ ดำเนินงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยบริษัทฯ มีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นจะนำมาสู่ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ความไว้วางใจได้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ยึดหลักการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ความยุติธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในทุกขั้นตอนการ ดำเนินงาน พร้อมคำนึงถึงหลักความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้าอย่างแน่วแน่

คุณธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงส่งเสริมให้คณะกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ

การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพยายามหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดและการสนับสนุนใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ