การกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับเรา นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท ทิพยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายการทั้งหมดในทุกประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

“คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือเจ้าพนักงานหน่วยงานของรัฐอื่น องค์กร หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม เพื่อจูงใจให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อื่นใดหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยการเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตามทั้งนี้ รวมถึงการกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางของการทุจริตดังกล่าวข้างต้น‌