การกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับเรา นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy)
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy)

ค‌่าตอบแทนของกรรมการ 

 ‌         คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

          คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปีและนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ