แผนประกันทิพยประกันชีวิต
ช่องทางตัวแทน


ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง Smart Cancer

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
- กรณีตรวจพบโรคมะเร็ง มีความคุ้มครองให้เลือก 3 แผน 250,000 / 500,000 / 1,000,000 บาท
- กรณีเสียชีวิต 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน
- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 16 – 55 ปี (ต่ออายุได้ถึง 75 ปี)
- คุ้มครอง 1 ปี
- ชำระเบี้ยประกัน 1 ปี (ต่ออายุ ปีต่อปี)
- อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง Smart Cancer