ตรวจสอบใบอนุญาติ ตัวแทน/นายหน้า/โบรกเกอร์ บริการลูกค้า รายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาตกับบริษัท
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า

‌เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่องกำหนดเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2561

ท่านสามารถตรวจสอบผู้เสนอขายที่บริษัทฯ อนุญาตให้ทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้

ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย


ผลการค้นหา พบทั้งหมด: 185 รายการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต วันออกใบอนุญาต วันใบอนุญาตหมดอายุ สถานะใบอนุญาต/
ต่ออายุครั้งถัดไป
1 นางสาวกนกนาถ เทวะสิทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501047400 ตัวแทนประกันชีวิต 2555061212/06/2555 2568061111/06/2568 5-/5
2 นางสาวกนกนุช อ่อนน้อย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051391 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
3 นางกมลวรรณ ศรีวิราช บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601096893 ตัวแทนประกันชีวิต 2556103030/10/2556 2564102929/10/2564 4-/4
4 นางสาวกรกนก ลำเภา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301052062 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100505/10/2563 2564100404/10/2564 1-/1
5 นางสาวกรวิภา พิมพ์ดา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301017342 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031818/03/2563 2564031717/03/2564 1-/1
6 นางสาวกรองแก้ว ไตรญาณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501057734 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071111/07/2555 2568071010/07/2568 5-/5
7 นางสาวกฤตพร นิจพิพัฒน์พงศ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101093777 ตัวแทนประกันชีวิต 2561112626/11/2561 2564112525/11/2564 3-/3
8 นางกัลยา จิระเวชบวรกิจ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301080501 ตัวแทนประกันชีวิต 2563123030/12/2563 2564122929/12/2564 1-/1
9 นายก้านตอง สวนเศรษฐ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901016153 ตัวแทนประกันชีวิต 2559030303/03/2559 2567030202/03/2567 4-/4
10 นางสาวการศศิ โชคอนันตกาล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701015546 ตัวแทนประกันชีวิต 2557030606/03/2557 2565030505/03/2565 4-/4
11 นายกิจตณศักดิ์ อนุสรณ์เทวินทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601034776 ตัวแทนประกันชีวิต 2556050202/05/2556 2564050101/05/2564 4-/4
12 นางสาวกิตติญาพร จันทร์งามดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301066496 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112323/11/2563 2564112222/11/2564 1-/1
13 นางสาวกุลนิษฐ์ พุฒโสม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301077140 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122424/12/2563 2564122323/12/2564 1-/1
14 นางเกศสุดา ซาโต้ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201012586 ตัวแทนประกันชีวิต 2562022828/02/2562 2564022727/02/2564 2-/2
15 นางสาวแก่นศรี ชื่นชม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033982 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
16 นางสาวขนิษฐ์พร ปทุมมานนท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301029714 ตัวแทนประกันชีวิต 2563071414/07/2563 2564071313/07/2564 1-/1
17 นางขวัญนภา อัมพรวิศรุต บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601065406 ตัวแทนประกันชีวิต 2556080101/08/2556 2564073131/07/2564 4-/4
18 นางครองสิน บุนนาค บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801020416 ตัวแทนประกันชีวิต 2558031313/03/2558 2566031212/03/2566 4-/4
19 นางสาวจริยาพร อำนวยเดชา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801007903 ตัวแทนประกันชีวิต 2558020303/02/2558 2566020202/02/2566 4-/4
20 นายจักรพงษ์ จุลชาติ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033983 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
21 นางจันทร์ศรี สง่าแรง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301015463 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031212/03/2563 2564031111/03/2564 1-/1
22 นางจารุพร ไกรแก้ว บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801020417 ตัวแทนประกันชีวิต 2558031313/03/2558 2566031212/03/2566 4-/4
23 นางสาวจารุวรรณ ศรีน้อย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033987 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
24 นางสาวจิณณ์ณอัณณ์ ภีมพัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301018958 ตัวแทนประกันชีวิต 2563032424/03/2563 2564032323/03/2564 1-/1
25 นางสาวจิตรา เลิศวิโรจน์ถาวร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301074875 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122121/12/2563 2564122020/12/2564 1-/1
26 นางจินตนา ชัยภิญโญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301078779 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122828/12/2563 2564122727/12/2564 1-/1
27 นายจิรวัฒน์ มาคำ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301013237 ตัวแทนประกันชีวิต 2563030303/03/2563 2565030202/03/2565 2-/2
28 นางสาวจีรวรรณ นิ่มตรง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601062866 ตัวแทนประกันชีวิต 2556072525/07/2556 2564072424/07/2564 4-/4
29 นายเฉลิมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301078780 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122828/12/2563 2564122727/12/2564 1-/1
30 นางสาวชฎาณิศ ทวิชศรี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301017341 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031818/03/2563 2564031717/03/2564 1-/1
31 นางชลลดา ล้อมชวการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301072110 ตัวแทนประกันชีวิต 2563121414/12/2563 2564121313/12/2564 1-/1
32 นายชำนาญ จิรศาสตร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701106028 ตัวแทนประกันชีวิต 2557112727/11/2557 2565112626/11/2565 4-/4
33 นายชินพงศ์ วงษ์ไชยคุณากร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301074907 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122121/12/2563 2564122020/12/2564 1-/1
34 นางสาวชื่นจิต เก็บศิริ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201061815 ตัวแทนประกันชีวิต 2562090202/09/2562 2564090101/09/2564 2-/2
35 พันจ่าเอกชูชัย ปะวะภูทะ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033991 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
36 นายโชคชัย เนตรศิริอาภรณ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801049492 ตัวแทนประกันชีวิต 2558061717/06/2558 2566061616/06/2566 4-/4
37 นายไชยวุฒิ เพ็ชรสังหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301054245 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101212/10/2563 2564101111/10/2564 1-/1
38 นางสาวณภัทรารัตน์ ธีรสัพพัญญู บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501037142 ตัวแทนประกันชีวิต 2555051111/05/2555 2568051010/05/2568 5-/5
39 นางสาวณัฏฐินา วันจงคำ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067326 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112525/11/2563 2564112424/11/2564 1-/1
40 นางสาวณัฐกาญจน์ จันทร์โพธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051390 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
41 นางสาวณัฐฐิพัช ฉัตรสุวรรณรัตน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801023803 ตัวแทนประกันชีวิต 2558032424/03/2558 2566032323/03/2566 4-/4
42 นายณัฐพล โชคชัชวาล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101008653 ตัวแทนประกันชีวิต 2561020909/02/2561 2564020808/02/2564 3-/3
43 นางสาวณัฐรวี เจียรนัยวิวัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301044717 ตัวแทนประกันชีวิต 2563091111/09/2563 2564091010/09/2564 1-/1
44 นางสาวณัฐิกา ทรัพย์สิงห์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601066525 ตัวแทนประกันชีวิต 2556080606/08/2556 2564080505/08/2564 4-/4
45 นางสาวณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801058823 ตัวแทนประกันชีวิต 2558071313/07/2558 2566071212/07/2566 4-/4
46 นายดุสิต เพชรล้ำ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301015469 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031212/03/2563 2564031111/03/2564 1-/1
47 นางสาวเดือนเพ็ญ อริยะเชษฐ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301011359 ตัวแทนประกันชีวิต 2563022626/02/2563 2565022525/02/2565 2-/2
48 นางสาวตุลาทิพย์ เข็มเพชร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301077139 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122424/12/2563 2564122323/12/2564 1-/1
49 นางสาวตุลีพร สุขสด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801054147 ตัวแทนประกันชีวิต 2558062929/06/2558 2566062828/06/2566 4-/4
50 นายธนชัย นิลโอโล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301015464 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031212/03/2563 2564031111/03/2564 1-/1
51 นายธนบูลย์ สนธิกมลวัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601070647 ตัวแทนประกันชีวิต 2556082020/08/2556 2564081919/08/2564 4-/4
52 นายธนัญ ผลสุวรรณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201052197 ตัวแทนประกันชีวิต 2562073030/07/2562 2564072929/07/2564 2-/2
53 นายธนาคม สังวรดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301054248 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101212/10/2563 2564101111/10/2564 1-/1
54 นายธรา พรหมคุณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601107294 ตัวแทนประกันชีวิต 2556112828/11/2556 2564112727/11/2564 4-/4
55 นางสาวธราพัชร์ เกิดฤทธิ์โชติภัทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301011358 ตัวแทนประกันชีวิต 2563022626/02/2563 2564022525/02/2564 1-/1
56 นายธัญวัฒน์ ศรีระสรรค์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301015467 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031212/03/2563 2564031111/03/2564 1-/1
57 นายนปกรณ์ กิ้มนวล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701007870 ตัวแทนประกันชีวิต 2557020606/02/2557 2565020505/02/2565 4-/4
58 นายนพพิชญ์ มีเอม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601096901 ตัวแทนประกันชีวิต 2556103030/10/2556 2564102929/10/2564 4-/4
59 นายนราเทพ นามอรรถ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301074130 ตัวแทนประกันชีวิต 2563121818/12/2563 2564121717/12/2564 1-/1
60 นายนเรศ ชลังสุทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501044555 ตัวแทนประกันชีวิต 2555053131/05/2555 2568053030/05/2568 5-/5
61 นายนวัตกรณ์ พงศ์อัศวพล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301052063 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100505/10/2563 2564100404/10/2564 1-/1
62 นายนัชศรุฒจม์พล ท้าวปัญณพัฒม์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601065819 ตัวแทนประกันชีวิต 2556080202/08/2556 2564080101/08/2564 4-/4
63 นายนัฐพงษ์ ฉัตรใจบุญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033988 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
64 นางนันท์นิชา ขุนทำนาย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033993 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
65 นางสาวนันทา ก้อนนิล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301019183 ตัวแทนประกันชีวิต 2563032525/03/2563 2564032424/03/2564 1-/1
66 นางสาวนิตยา แซ่ชี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067323 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112525/11/2563 2564112424/11/2564 1-/1
67 นายนิธิวัชร์ ทวีวรัญรัฎฐ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201072499 ตัวแทนประกันชีวิต 2562100909/10/2562 2564100808/10/2564 2-/2
68 นางนิศารัตน์ ไกรยูรเสน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201081368 ตัวแทนประกันชีวิต 2562111313/11/2562 2564111212/11/2564 2-/2
69 นางสาวนุช บุดดาซุย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051393 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
70 นางสาวนุชจิรา จันทร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301054837 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101515/10/2563 2564101414/10/2564 1-/1
71 นายบริบูรณ์ กุลตังวัฒนา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601009425 ตัวแทนประกันชีวิต 2556021111/02/2556 2564021010/02/2564 4-/4
72 นายบุญทัน หลักทอง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601034378 ตัวแทนประกันชีวิต 2556043030/04/2556 2564042929/04/2564 4-/4
73 นายบุญเลิศ เฟื่องฟูวงศ์รัตน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301078781 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122828/12/2563 2564122727/12/2564 1-/1
74 นางสาวบุณยนุช ถิรธนกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501058702 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071313/07/2555 2568071212/07/2568 5-/5
75 นางปมนต์ทัศน์ ประทุมทิพย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051387 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
76 นางประไพ ศักดิ์สุภาวัฒนกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033989 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
77 นางสาวปราณี บุราพันธ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501076837 ตัวแทนประกันชีวิต 2555090404/09/2555 2568090303/09/2568 5-/5
78 นางสาวปานทิพย์ ไพลินอนุรักษ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301037837 ตัวแทนประกันชีวิต 2563081717/08/2563 2564081616/08/2564 1-/1
79 นางสาวปิยาพัชร์ สมหวัง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301057838 ตัวแทนประกันชีวิต 2563102727/10/2563 2564102626/10/2564 1-/1
80 นางปุณณภา สวนเศรษฐ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301055757 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101919/10/2563 2564101818/10/2564 1-/1
81 นางผัดดา ภิรมย์ไกรภักดิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301015465 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031212/03/2563 2564031111/03/2564 1-/1
82 นางผานิต ปรัชญาธรรมกร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301027373 ตัวแทนประกันชีวิต 2563062929/06/2563 2564062828/06/2564 1-/1
83 นายพงษ์นิรันดร์ พิมพ์ถาวร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501035299 ตัวแทนประกันชีวิต 2555050404/05/2555 2568050303/05/2568 5-/5
84 นางพจนา สานสูงเนิน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201025614 ตัวแทนประกันชีวิต 2562042424/04/2562 2564042323/04/2564 2-/2
85 นางสาวพรพรรณ เพชรล้ำ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033996 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
86 นางพรพิมล สังข์สะอาด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301002580 ตัวแทนประกันชีวิต 2563012121/01/2563 2565012020/01/2565 2-/2
87 นางสาวพริ้มเพรา กรรณนุช บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601115742 ตัวแทนประกันชีวิต 2556122626/12/2556 2564122525/12/2564 4-/4
88 นางสาวพัชรีพร ชัยบุญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051392 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
89 นางพัฒน์ทิภา พงศ์อัศวพล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033985 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
90 นายพัทธโรจน์ เวศย์วิวรรธน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301054839 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101515/10/2563 2564101414/10/2564 1-/1
91 นายพันธุ์โชค พันธุ์พศุตม์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301014527 ตัวแทนประกันชีวิต 2563030909/03/2563 2564030808/03/2564 1-/1
92 นางพิมพ์ใจ ทรัพยากร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501072273 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082323/08/2555 2568082222/08/2568 5-/5
93 นายพีรดนย์ ยมศิริ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033981 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
94 นางเพ็ญศรี ยอดสวาท บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051396 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
95 นางเพลินพุฒ เพชรล้ำ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301015468 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031212/03/2563 2564031111/03/2564 1-/1
96 นายเพิ่มเกียรติ ทับพลี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201030093 ตัวแทนประกันชีวิต 2562051010/05/2562 2564050909/05/2564 2-/2
97 นายไพโรชน์ โสสีสุข บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201036138 ตัวแทนประกันชีวิต 2562053131/05/2562 2564053030/05/2564 2-/2
98 นางภรภัทรา จิตดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601019109 ตัวแทนประกันชีวิต 2556031212/03/2556 2564031111/03/2564 4-/4
99 นางสาวภัคชุดา เพ็งจันทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701090809 ตัวแทนประกันชีวิต 2557101616/10/2557 2565101515/10/2565 4-/4
100 นายภาคิณ ถิรดิลกพัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501011984 ตัวแทนประกันชีวิต 2555022020/02/2555 2568021919/02/2568 5-/5
101 นางสาวมณีรัตน์ เข็มนาค บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067325 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112525/11/2563 2564112424/11/2564 1-/1
102 นางสาวมธุรส ปลงใจ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051386 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
103 นางมนต์ฑาทิพย์ บุตรเจริญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051398 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
104 นางมาลี พานิชวัฒนา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601075341 ตัวแทนประกันชีวิต 2556083030/08/2556 2564082929/08/2564 4-/4
105 นางสาวยุวดี อาชาฤทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601033782 ตัวแทนประกันชีวิต 2556042929/04/2556 2564042828/04/2564 4-/4
106 นางเยาวภา วรรณดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601034777 ตัวแทนประกันชีวิต 2556050202/05/2556 2564050101/05/2564 4-/4
107 นางสาวรสกร พรอภิรักษ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601002527 ตัวแทนประกันชีวิต 2556011616/01/2556 2569011515/01/2569 5-/5
108 นางระวิวรรณ แก่นคง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067777 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112626/11/2563 2564112525/11/2564 1-/1
109 นางรัตมณี กนิษฐะสุนทร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601116591 ตัวแทนประกันชีวิต 2556122727/12/2556 2564122626/12/2564 4-/4
110 นางรุ่งทิวา ศุภมิตรศิริ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033992 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
111 นางรุ่งอรุณ เสมวงค์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601070646 ตัวแทนประกันชีวิต 2556082020/08/2556 2564081919/08/2564 4-/4
112 นายรุจิภาส ธนภัทรชัยทัต บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601012368 ตัวแทนประกันชีวิต 2556021919/02/2556 2569021818/02/2569 5-/5
113 นางสาวลดาวัลย์ สุภชัยพานิชพงศ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301054838 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101515/10/2563 2564101414/10/2564 1-/1
114 นางสาวลาวัลย์ มูลขุนทด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201015602 ตัวแทนประกันชีวิต 2562031212/03/2562 2564031111/03/2564 2-/2
115 นางสาวเลิศกมลฉัตร ห่อทอง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601101320 ตัวแทนประกันชีวิต 2556111313/11/2556 2564111212/11/2564 4-/4
116 นางสาววนิดา พันธุ์เจริญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501046609 ตัวแทนประกันชีวิต 2555060808/06/2555 2568060707/06/2568 5-/5
117 นายวรนาถ แพงฒิสาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067322 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112525/11/2563 2564112424/11/2564 1-/1
118 นางสาววรรณวิสา จิตโกศลวณิชย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051395 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
119 นางสาววรวิมล ภูชฎาภิรมย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301024859 ตัวแทนประกันชีวิต 2563052929/05/2563 2564052828/05/2564 1-/1
120 นางสาววราภรณ์ เรือนจันทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301072109 ตัวแทนประกันชีวิต 2563121414/12/2563 2564121313/12/2564 1-/1
121 นางวราภรณ์ สระประทุม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051385 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
122 นายวัชรา เกลี้ยงจันทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601106111 ตัวแทนประกันชีวิต 2556112626/11/2556 2564112525/11/2564 4-/4
123 นางสาววัชรากร อรุณวิราม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301074131 ตัวแทนประกันชีวิต 2563121818/12/2563 2564121717/12/2564 1-/1
124 นายวิทวัส บุญพร้อม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601037544 ตัวแทนประกันชีวิต 2556051313/05/2556 2564051212/05/2564 4-/4
125 นายวินัย บุตรเจริญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051399 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
126 นางสาววิมพ์วิภา พุทธสงกรานต์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301055755 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101919/10/2563 2564101818/10/2564 1-/1
127 นายวิโรจน์ กมลสันติ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801036730 ตัวแทนประกันชีวิต 2558051111/05/2558 2566051010/05/2566 4-/4
128 นายวิศวินทร์ บุนนาค บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301053114 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100808/10/2563 2564100707/10/2564 1-/1
129 นายวีรเดช รัตนไพศาลเศรษฐ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901040776 ตัวแทนประกันชีวิต 2559052525/05/2559 2567052424/05/2567 4-/4
130 นายวุฒิธรรม์ ไชยสาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301066497 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112323/11/2563 2564112222/11/2564 1-/1
131 นายเวชพิสิฐ ประทุมทอง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051384 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
132 นางสาวศรีสุเทพ กิตติรักษ์ตระกูล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601009780 ตัวแทนประกันชีวิต 2556021212/02/2556 2569021111/02/2569 5-/5
133 นางสาวศลิษา โลมะวิสัย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301004698 ตัวแทนประกันชีวิต 2563012929/01/2563 2565012828/01/2565 2-/2
134 นางศิรินทร์ ชุติกุลรังษี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6001077975 ตัวแทนประกันชีวิต 2560092020/09/2560 2568091919/09/2568 4-/4
135 นางสาวศิริรัตน์ อมรประเสริฐชัย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301035614 ตัวแทนประกันชีวิต 2563080606/08/2563 2564080505/08/2564 1-/1
136 นางศุภลักษณ์ ทินกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033980 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
137 นายสมเจตน์ ธรรมบุตร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601050360 ตัวแทนประกันชีวิต 2556061717/06/2556 2564061616/06/2564 4-/4
138 นายสมชาย อรุณเลิศชีวิน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301040159 ตัวแทนประกันชีวิต 2563082525/08/2563 2564082424/08/2564 1-/1
139 นายสมโชค โหมแก้ว บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701113877 ตัวแทนประกันชีวิต 2557122323/12/2557 2565122222/12/2565 4-/4
140 นางสมบูรณ์ ฤทธิรัตนกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033994 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
141 นายสมศักดิ์ ฉิมพลี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051394 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
142 นายสมศักดิ์ พงศ์ไพฑูรย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3601008551 ตัวแทนประกันชีวิต 2536040808/04/2536 2564040707/04/2564 8-/8
143 นางสาวสราญรัตน์ โพธิ์แก้ว บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301017340 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031818/03/2563 2564031717/03/2564 1-/1
144 นางสวรส ธีรดิษฐานนท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901114935 ตัวแทนประกันชีวิต 2559122929/12/2559 2567122828/12/2567 4-/4
145 นายสัณหพจน์ สืบนุการวัฒนา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301015466 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031212/03/2563 2564031111/03/2564 1-/1
146 นายสันติ วงศ์วีรธร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601017853 ตัวแทนประกันชีวิต 2556030707/03/2556 2564030606/03/2564 4-/4
147 นางสาวสาวิตรี ช้อยชด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301017343 ตัวแทนประกันชีวิต 2563031818/03/2563 2564031717/03/2564 1-/1
148 นายสิริกัญญา ศิริธร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051389 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
149 นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801034949 ตัวแทนประกันชีวิต 2558043030/04/2558 2566042929/04/2566 4-/4
150 นางสาวสุกัญญา ทองดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033986 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
151 นายสุขชัย อ่วมเกษม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501074127 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082828/08/2555 2568082727/08/2568 5-/5
152 นายสุขสันต์ สินโพธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033990 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
153 นางสาวสุชาดา บุญมั่น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801013454 ตัวแทนประกันชีวิต 2558022323/02/2558 2566022222/02/2566 4-/4
154 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067321 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112525/11/2563 2564112424/11/2564 1-/1
155 นายสุชาติ อภิชัยวสุสิน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901024306 ตัวแทนประกันชีวิต 2559032525/03/2559 2567032424/03/2567 4-/4
156 นายสุธี กุลพัฒน์กลิ่นจำปา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3601021800 ตัวแทนประกันชีวิต 2536091414/09/2536 2564091313/09/2564 8-/8
157 นายสุนทราวุธ มีเอม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601079679 ตัวแทนประกันชีวิต 2556091313/09/2556 2564091212/09/2564 4-/4
158 นางสุนันทา พิพัฒน์รัตนถาวร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051388 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
159 นางสุนัสดา พิมพ์เรือง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033995 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
160 นางสุภัส เพ็ชร์กระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301018523 ตัวแทนประกันชีวิต 2563032323/03/2563 2564032222/03/2564 1-/1
161 นางสุภาณี เสริมชูวิทย์กุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501113350 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122424/12/2555 2568122323/12/2568 5-/5
162 นายสุรพงษ์ วงศ์สุวรรณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301054246 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101212/10/2563 2564101111/10/2564 1-/1
163 นายสุรสีห์ จงไชโย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601026102 ตัวแทนประกันชีวิต 2556032929/03/2556 2564032828/03/2564 4-/4
164 นายสุวัชโรบล สโรบล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601048277 ตัวแทนประกันชีวิต 2556061010/06/2556 2564060909/06/2564 4-/4
165 นายเสนีย์ ยมศิริ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301033984 ตัวแทนประกันชีวิต 2563073131/07/2563 2564073030/07/2564 1-/1
166 นางหวานใจ สืบนุการวัฒนา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301066495 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112323/11/2563 2564112222/11/2564 1-/1
167 นางสาวอทิติญา ชนะไธสง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067324 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112525/11/2563 2564112424/11/2564 1-/1
168 นางสาวอธิกา คงสกุลวัฒนสุข บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701045155 ตัวแทนประกันชีวิต 2557061111/06/2557 2565061010/06/2565 4-/4
169 นางสาวอนัญญา พลเยี่ยม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601006298 ตัวแทนประกันชีวิต 2556013030/01/2556 2564012929/01/2564 4-/4
170 นายอนันตพล วิเศษศรี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301078783 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122828/12/2563 2564122727/12/2564 1-/1
171 นางสาวอภิญญา แก้วแสน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301022562 ตัวแทนประกันชีวิต 2563041010/04/2563 2564040909/04/2564 1-/1
172 นางสาวอภิสรา อุดม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801107634 ตัวแทนประกันชีวิต 2558120202/12/2558 2566120101/12/2566 4-/4
173 นางสาวอรญา กรุงเรืองชัย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601040937 ตัวแทนประกันชีวิต 2556052121/05/2556 2564052020/05/2564 4-/4
174 นายอรรถพล พันธุ์อินทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601055344 ตัวแทนประกันชีวิต 2556062828/06/2556 2564062727/06/2564 4-/4
175 นายอรรถสิทธิ์ ดานุวงศ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301055756 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101919/10/2563 2564101818/10/2564 1-/1
176 นางอรษา พาอยู่สุข บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301051397 ตัวแทนประกันชีวิต 2563100101/10/2563 2564093030/09/2564 1-/1
177 นางอรัญญา โสภณกิจพิพัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301080500 ตัวแทนประกันชีวิต 2563123030/12/2563 2564122929/12/2564 1-/1
178 นางสาวอลิษา ฉิมปรีดา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301079868 ตัวแทนประกันชีวิต 2563122929/12/2563 2564122828/12/2564 1-/1
179 นายอัครอนันต์ จันทรศิริภณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301035613 ตัวแทนประกันชีวิต 2563080606/08/2563 2564080505/08/2564 1-/1
180 นางสาวอันธิกา จันทนาม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301054247 ตัวแทนประกันชีวิต 2563101212/10/2563 2564101111/10/2564 1-/1
181 นายอัมพุ ครือเครือ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301013238 ตัวแทนประกันชีวิต 2563030303/03/2563 2565030202/03/2565 2-/2
182 นางอาภาธร มานิตกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201091670 ตัวแทนประกันชีวิต 2562121818/12/2562 2564121717/12/2564 2-/2
183 นางสาวอารีรัตน์ ปลอดภัย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6301067776 ตัวแทนประกันชีวิต 2563112626/11/2563 2564112525/11/2564 1-/1
184 นางสาวอุไรวรรณ หล่อวณิชย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601057807 ตัวแทนประกันชีวิต 2556070808/07/2556 2564070707/07/2564 4-/4
185 นางสาวอุษารมย์ พงษารักษ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701069078 ตัวแทนประกันชีวิต 2557082121/08/2557 2565082020/08/2565 4-/4