ตรวจสอบใบอนุญาติ ตัวแทน/นายหน้า/โบรกเกอร์ บริการลูกค้า รายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาตกับบริษัท
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า

‌ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2561 

ท่านสามารถตรวจสอบผู้เสนอขายที่บริษัทฯ อนุญาตให้ทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้

ลำดับ ชื่อตัวแทน เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต วันเริ่มใบอนุญาต วันหมดอายุใบอนุญาต
1 คุณ กนกนาถ เทวะสิทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501047400 12/06/2012 11/06/2025
2 คุณ กรวิภา สายะนันท์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401058811 27/12/2021 26/12/2023
3 คุณ กรองแก้ว ไตรญาณ ตัวแทนประกันชีวิต 5501057734 11/07/2012 10/07/2025
4 คุณ กฤตพร นิจพิพัฒน์พงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6101093777 26/11/2018 25/11/2026
5 คุณ กฤติมา ประทุมชาติภักดี ตัวแทนประกันชีวิต 6401059617 29/12/2021 28/12/2023
6 คุณ กัลยา จรรยาวัฒนานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต 5601003565 21/01/2013 20/01/2026
7 คุณ กัลยา จิระเวชบวรกิจ ตัวแทนประกันชีวิต 6301080501 30/12/2020 29/12/2022
8 คุณ ก้านตอง สวนเศรษฐ ตัวแทนประกันชีวิต 5901016153 03/03/2016 02/03/2024
9 คุณ กิตติญาพร จันทร์งามดี ตัวแทนประกันชีวิต 6301066496 23/11/2020 22/11/2022
10 คุณ กุลนิษฐ์ พุฒโสม ตัวแทนประกันชีวิต 6301077140 24/12/2020 23/12/2022
11 คุณ เกศสุดา ซาโต้ ตัวแทนประกันชีวิต 6201012586 28/02/2019 27/02/2027
12 คุณ จริยาพร อำนวยเดชา ตัวแทนประกันชีวิต 5801007903 03/02/2015 02/02/2023
13 คุณ จันทร์ศรี สง่าแรง ตัวแทนประกันชีวิต 6301015463 12/03/2020 11/03/2023
14 คุณ จิณณ์ณอัณณ์ ภีมพัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301018958 24/03/2020 23/03/2023
15 คุณ จิตรา เลิศวิโรจน์ถาวร ตัวแทนประกันชีวิต 6301074875 21/12/2020 20/12/2022
16 คุณ จินตนา ชัยภิญโญ ตัวแทนประกันชีวิต 6301078779 28/12/2020 27/12/2022
17 คุณ เฉลิมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301078780 28/12/2020 27/12/2022
18 คุณ ชฎาณิศ ทวิชศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6301017341 18/03/2020 17/03/2023
19 คุณ ชลลดา ล้อมชวการ ตัวแทนประกันชีวิต 6301072110 14/12/2020 13/12/2022
20 คุณ ชำนาญ จิรศาสตร์ ตัวแทนประกันชีวิต 5701106028 27/11/2014 26/11/2022
21 คุณ ชินพงศ์ วงษ์ไชยคุณากร ตัวแทนประกันชีวิต 6301074907 21/12/2020 20/12/2022
22 คุณ ชื่นจิต เก็บศิริ ตัวแทนประกันชีวิต 6201061815 02/09/2019 01/09/2022
23 คุณ โชคชัย เนตรศิริอาภรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5801049492 17/06/2015 16/06/2023
24 คุณ ไชยวุฒิ เพ็ชรสังหาร ตัวแทนประกันชีวิต 6301054245 12/10/2020 11/10/2022
25 คุณ ฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401041722 28/09/2021 27/09/2022
26 คุณ ณภัทรศิกานต์ ทองเภ้า ตัวแทนประกันชีวิต 6401035486 30/07/2020 29/07/2023
27 คุณ ณัฏฐินา วันจงคำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301067326 25/11/2020 24/11/2022
28 คุณ ณัฐฐิพัช ฉัตรสุวรรณรัตน ตัวแทนประกันชีวิต 5801023803 24/03/2015 23/03/2023
29 คุณ ณัฐปภัสร์ คำโสภา ตัวแทนประกันชีวิต 6401035485 30/07/2020 29/07/2023
30 คุณ ณัฐพล โชคชัชวาล ตัวแทนประกันชีวิต 6101008653 09/02/2018 08/02/2026
31 คุณ ณัฐรวี เจียรนัยวิวัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401040006 15/09/2021 14/09/2022
32 คุณ ณิชพัณณ์ ภูริหิรัณยรักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401035487 30/07/2020 29/07/2023
33 คุณ ดุสิต เพชรล้ำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301015469 12/03/2020 11/03/2023
34 คุณ เดือนเพ็ญ อริยะเชษฐ ตัวแทนประกันชีวิต 6301011359 26/02/2020 25/02/2023
35 คุณ ตุลาทิพย์ เข็มเพชร ตัวแทนประกันชีวิต 6301077139 24/12/2020 23/12/2022
36 คุณ ตุลีพร สุขสด ตัวแทนประกันชีวิต 5801054147 29/06/2015 28/06/2023
37 คุณ ธนบูลย์ สนธิกมลวัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401058372 24/12/2021 23/12/2022
38 คุณ ธนัญ ผลสุวรรณ ตัวแทนประกันชีวิต 6201052197 30/07/2019 29/07/2027
39 คุณ ธนาคม สังวรดี ตัวแทนประกันชีวิต 6301054248 12/10/2020 11/10/2022
40 คุณ ธรา พรหมคุณ ตัวแทนประกันชีวิต 6401056941 21/12/2021 20/12/2022
41 คุณ ธราพัชร์ เกิดฤทธิ์โชติภัทร์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301011358 26/02/2020 25/02/2023
42 คุณ ธีรนุช ปราบริปูตลุง ตัวแทนประกันชีวิต 6501031353 03/08/2022 02/08/2023
43 คุณ นพวรรธน์ อิทธิกาญจน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401035489 30/07/2020 29/07/2023
44 คุณ นเรศ ชลังสุทธิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501044555 31/05/2012 30/05/2025
45 คุณ นันทา ก้อนนิล ตัวแทนประกันชีวิต 6301019183 25/03/2020 24/03/2023
46 คุณ นิตยา แซ่ชี ตัวแทนประกันชีวิต 6301067323 25/11/2020 24/11/2022
47 คุณ นิธิยศ สายะนันท์ ตัวแทนประกันชีวิต 6401039062 02/09/2021 01/09/2023
48 คุณ นิธิวัชร์ ทวีวรัญรัฎฐ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6201072499 09/10/2019 08/10/2022
49 คุณ นิศารัตน์ ไกรยูรเสน ตัวแทนประกันชีวิต 6201081368 13/11/2019 12/11/2022
50 คุณ บริบูรณ์ กุลตังวัฒนา ตัวแทนประกันชีวิต 6401008218 24/02/2021 23/02/2023
51 คุณ บุญเลิศ เฟื่องฟูวงศ์รัตน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301078781 28/12/2020 27/12/2022
52 คุณ ปราณี บุราพันธ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501076837 04/09/2012 03/09/2025
53 คุณ ปานทิพย์ ไพลินอนุรักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301037837 17/08/2020 16/08/2023
54 คุณ ปาริชาติ วีระอำนาจ ตัวแทนประกันชีวิต 6501018020 18/05/2022 17/05/2023
55 คุณ ปิยาพัชร์ สมหวัง ตัวแทนประกันชีวิต 6301057838 27/10/2020 26/10/2022
56 คุณ ปุณณภา สวนเศรษฐ ตัวแทนประกันชีวิต 6301055757 19/10/2020 18/10/2022
57 คุณ เปรมกมล ศัพท์สุวรรณ ตัวแทนประกันชีวิต 6401018662 23/09/2021 28/03/2023
58 คุณ ผัดดา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301015465 12/03/2020 11/03/2023
59 คุณ ผานิต ปรัชญาธรรมกร ตัวแทนประกันชีวิต 6301027373 29/06/2020 28/06/2023
60 คุณ พงษ์นิรันดร์ พิมพ์ถาวร ตัวแทนประกันชีวิต 5501035299 04/05/2012 03/05/2025
61 คุณ พจนา สานสูงเนิน ตัวแทนประกันชีวิต 6201025614 24/04/2019 23/04/2027
62 คุณ พรฤดี เจริญรอย ตัวแทนประกันชีวิต 6501018021 18/05/2022 17/05/2023
63 คุณ พันธุ์โชค พันธุ์พศุตม์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301014527 09/03/2020 08/03/2023
64 คุณ พิมพ์ใจ ทรัพยากร ตัวแทนประกันชีวิต 5501072273 23/08/2012 22/08/2025
65 คุณ พิสิษฐ์ ธูปะวิโรจน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6501002870 07/02/2022 06/02/2023
66 คุณ เพลิน พรมกอง ตัวแทนประกันชีวิต 6501005387 24/02/2022 23/02/2023
67 คุณ เพลินพุฒ เพชรล้ำ ตัวแทนประกันชีวิต 6301015468 12/03/2020 11/03/2023
68 คุณ ไพโรชน์ โสสีสุข ตัวแทนประกันชีวิต 6201036138 31/05/2019 30/05/2027
69 คุณ ภัคชุดา เพ็งจันทร์ ตัวแทนประกันชีวิต 5701090809 16/10/2014 15/10/2022
70 คุณ ภาคิณ ถิรดิลกพัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 5501011984 20/02/2012 19/02/2025
71 คุณ มณีรัตน์ เข็มนาค ตัวแทนประกันชีวิต 6301067325 25/11/2020 24/11/2022
72 คุณ รสกร พรอภิรักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5601002527 16/01/2013 15/01/2026
73 คุณ ระวิวรรณ แก่นคง ตัวแทนประกันชีวิต 6301067777 26/11/2020 25/11/2022
74 คุณ รุจิภาส ธนภัทรชัยทัต ตัวแทนประกันชีวิต 5601012368 19/02/2013 18/02/2026
75 คุณ ลดาวัลย์ สุภชัยพานิชพงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301054838 15/10/2020 14/10/2023
76 คุณ ลาวัลย์ มูลขุนทด ตัวแทนประกันชีวิต 6201015602 12/03/2019 11/03/2027
77 คุณ วนิดา พันธุ์เจริญ ตัวแทนประกันชีวิต 5501046609 08/06/2012 07/06/2025
78 คุณ วรนาถ แพงฒิสาร ตัวแทนประกันชีวิต 6301067322 25/11/2020 24/11/2022
79 คุณ วรรษิดา ต๊ะใจ ตัวแทนประกันชีวิต 6401035488 30/07/2020 29/07/2023
80 คุณ วรวิมล ภูชฎาภิรมย์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301024859 29/05/2020 28/05/2023
81 คุณ วราภรณ์ เรือนจันทร์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301072109 14/12/2020 13/12/2022
82 คุณ วิมพ์วิภา พุทธสงกรานต์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301055755 19/10/2020 18/10/2022
83 คุณ วีรเดช รัตนไพศาลเศรษฐ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5901040776 25/05/2016 24/05/2024
84 คุณ วุฒิธรรม์ ไชยสาร ตัวแทนประกันชีวิต 6301066497 23/11/2020 22/11/2022
85 คุณ ศลิษา โลมะวิสัย ตัวแทนประกันชีวิต 6301004698 29/01/2020 28/01/2023
86 คุณ ศิรินทร์ ชุติกุลรังษี ตัวแทนประกันชีวิต 6001077975 20/09/2017 19/09/2025
87 คุณ ศิริรัตน์ อมรประเสริฐชัย ตัวแทนประกันชีวิต 6301035614 06/08/2020 05/08/2023
88 คุณ ศีร์ไพรัชศ์ มงคลดาว ตัวแทนประกันชีวิต 6401058812 27/12/2021 26/12/2023
89 คุณ สมชาย อรุณเลิศชีวิน ตัวแทนประกันชีวิต 6301040159 25/08/2020 24/08/2023
90 คุณ สมโชค โหมแก้ว ตัวแทนประกันชีวิต 5701113877 23/12/2014 22/12/2022
91 คุณ สมศักดิ์ พงศ์ไพฑูรย์ ตัวแทนประกันชีวิต 3601008551 06/03/2009 07/04/2026
92 คุณ สราญรัตน์ โพธิ์แก้ว ตัวแทนประกันชีวิต 6301017340 18/03/2020 17/03/2023
93 คุณ สวรส ธีรดิษฐานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต 5901114935 29/12/2016 28/12/2024
94 คุณ สาวิตรี ช้อยชด ตัวแทนประกันชีวิต 6301017343 18/03/2020 17/03/2023
95 คุณ สิรินทรา สายพวรรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5801034949 30/04/2015 29/04/2023
96 คุณ สุขชัย อ่วมเกษม ตัวแทนประกันชีวิต 5501074127 28/08/2012 27/08/2025
97 คุณ สุชาดา บุญมั่น ตัวแทนประกันชีวิต 5801013454 23/02/2015 22/02/2023
98 คุณ สุชาดา ประเสริฐศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6301067321 25/11/2020 24/11/2022
99 คุณ สุชาติ อภิชัยวสุสิน ตัวแทนประกันชีวิต 5901024306 25/03/2016 24/03/2024
100 คุณ สุภัส เพ็ชร์กระ ตัวแทนประกันชีวิต 6301018523 23/03/2020 22/03/2023
101 คุณ สุภาณี เสริมชูวิทย์กุล ตัวแทนประกันชีวิต 5501113350 24/12/2012 23/12/2025
102 คุณ สุรพงษ์ วงศ์สุวรรณ ตัวแทนประกันชีวิต 6301054246 12/10/2020 11/10/2022
103 คุณ หวานใจ สืบนุการวัฒนา ตัวแทนประกันชีวิต 6301066495 23/11/2020 22/11/2022
104 คุณ อทิติญา ชนะไธสง ตัวแทนประกันชีวิต 6301067324 25/11/2020 24/11/2022
105 คุณ อนันตพล วิเศษศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6301078783 28/12/2020 27/12/2022
106 คุณ อภิญญา ทรัพย์สิงห์ ตัวแทนประกันชีวิต 6501025858 28/06/2022 27/06/2023
107 คุณ อภิสรา อุดม ตัวแทนประกันชีวิต 5801107634 02/12/2015 01/12/2023
108 คุณ อรรถสิทธิ์ ดานุวงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301055756 19/10/2020 18/10/2022
109 คุณ อรัญญา โสภณกิจพิพัฒน์ ตัวแทนประกันชีวิต 6301080500 30/12/2020 29/12/2022
110 คุณ อลิษา ฉิมปรีดา ตัวแทนประกันชีวิต 6301079868 29/12/2020 28/12/2022
111 คุณ อัครอนันต์ จันทรศิริภณ ตัวแทนประกันชีวิต 6301035613 06/08/2020 05/08/2023
112 คุณ อันธิกา จันทนาม ตัวแทนประกันชีวิต 6401043808 12/10/2021 11/10/2022
113 คุณ อัมพุ ครือเครือ ตัวแทนประกันชีวิต 6301013238 03/03/2020 02/03/2023
114 คุณ อาภา นิเกศรี ตัวแทนประกันชีวิต 6401047678 04/11/2021 03/11/2022
115 คุณ อารีรัตน์ ปลอดภัย ตัวแทนประกันชีวิต 6301067776 26/11/2020 25/11/2022
116 คุณ อิสรีย์ สุพรรณวรกิจ ตัวแทนประกันชีวิต 6501002869 07/02/2022 06/02/2023
117 คุณ อุษารมย์ พงษารักษ์ ตัวแทนประกันชีวิต 5701069078 21/08/2014 20/08/2022
ข้อมูลปรับปรุงครั้งล่าสุดจากไฟล์ข้อมูล ณ วันที่ 09-08-2565