ตรวจสอบใบอนุญาติ ตัวแทน/นายหน้า/โบรกเกอร์ บริการลูกค้า รายชื่อตัวแทนที่มีใบอนุญาตกับบริษัท
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า

‌ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2561 

ท่านสามารถตรวจสอบผู้เสนอขายที่บริษัทฯ อนุญาตให้ทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้

ลำดับ ชื่อตัวแทน เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต วันเริ่มใบอนุญาต วันหมดอายุใบอนุญาต
1 คุณ สมศักดิ์ พงศ์ไพฑูรย์ 3601008551 ตัวแทนประกันชีวิต 06/03/2009 07/04/2021
2 คุณ อภิสรา อุดม 5801107634 ตัวแทนประกันชีวิต 02/12/2015 01/12/2023
3 คุณ บจก.ไอ เอ็ม จี ไลฟ์ โบรกเกอร์ ช 00009/2556 ตัวแทนประกันชีวิต 03/09/2013 02/09/2021
4 คุณ พรพิมล สังข์สะอาด 5501003066 ตัวแทนประกันชีวิต 19/01/2012 18/01/2020
5 คุณ สมพร ชื่นยืนยง 5501021139 ตัวแทนประกันชีวิต 16/03/2012 15/03/2020
6 คุณ สุภัส เพ็ชร์กระ 5501011421 ตัวแทนประกันชีวิต 17/02/2012 16/02/2020
7 คุณ ภาคิณ ถิรดิลกพัฒน์ 5501011984 ตัวแทนประกันชีวิต 20/02/2012 19/02/2020
8 คุณ พันธุ์โชค พันธุ์พศุตม์ 5501017986 ตัวแทนประกันชีวิต 06/03/2012 05/03/2020
9 คุณ จิณณ์ณอัณณ์ ภีมพัฒน์ 5501023347 ตัวแทนประกันชีวิต 22/03/2012 21/03/2020
10 คุณ สุชาติ อภิชัยวสุสิน 5901024306 ตัวแทนประกันชีวิต 25/03/2016 24/03/2024
11 คุณ ปราณี บุราพันธ์ 5501076837 ตัวแทนประกันชีวิต 04/09/2012 03/09/2020
12 คุณ กนกนาถ เทวะสิทธิ์ 5501047400 ตัวแทนประกันชีวิต 12/06/2012 11/06/2020
13 คุณ พงษ์นิรันดร์ พิมพ์ถาวร 5501035299 ตัวแทนประกันชีวิต 04/05/2012 03/05/2020
14 คุณ ลดาวัลย์ สุภชัยพานิชพงศ์ 5501037133 ตัวแทนประกันชีวิต 11/05/2012 10/05/2020
15 คุณ ชื่นจิต เก็บศิริ 6201061815 ตัวแทนประกันชีวิต 02/09/2019 01/09/2020
16 คุณ นุชนาฏ กิจพัฒน์ 5501039811 ตัวแทนประกันชีวิต 18/05/2012 17/05/2020
17 คุณ วัฒนา ปุญญกริยากร 5501039813 ตัวแทนประกันชีวิต 18/05/2012 17/05/2020
18 คุณ วิศวินทร์ บุนนาค 5501039819 ตัวแทนประกันชีวิต 18/05/2012 17/05/2020
19 คุณ วรวิมล ภูชฎาภิรมย์ 5501042062 ตัวแทนประกันชีวิต 25/05/2012 24/05/2020
20 คุณ ผานิต ปรัชญาธรรมกร 5501043697 ตัวแทนประกันชีวิต 30/05/2012 29/05/2020
21 คุณ นเรศ ชลังสุทธิ์ 5501044555 ตัวแทนประกันชีวิต 31/05/2012 30/05/2020
22 คุณ จันทนา วิจิตรธัญลักษณ์ 5501046611 ตัวแทนประกันชีวิต 08/06/2012 07/06/2020
23 คุณ วนิดา พันธุ์เจริญ 5501046609 ตัวแทนประกันชีวิต 08/06/2012 07/06/2020
24 คุณ สนธยา ทิวประยูร 5501048818 ตัวแทนประกันชีวิต 15/06/2012 14/06/2020
25 คุณ โชคชัย เนตรศิริอาภรณ์ 5801049492 ตัวแทนประกันชีวิต 17/06/2015 16/06/2023
26 คุณ เปรมกมล ศัพท์สุวรรณ 5501057732 ตัวแทนประกันชีวิต 11/07/2012 10/07/2020
27 คุณ ภรภัทร นะมะหุต 5501054757 ตัวแทนประกันชีวิต 29/06/2012 28/06/2020
28 คุณ พรรณรัตน์ รัตนรังษิวัฒน์ 5501055222 ตัวแทนประกันชีวิต 02/07/2012 01/07/2020
29 คุณ บุณยนุช ถิรธนกุล 5501058702 ตัวแทนประกันชีวิต 13/07/2012 12/07/2020
30 คุณ กรองแก้ว ไตรญาณ 5501057734 ตัวแทนประกันชีวิต 11/07/2012 10/07/2020
31 คุณ พิชัย เตชะเลิศอำไพ 5501057730 ตัวแทนประกันชีวิต 11/07/2012 10/07/2020
32 คุณ ขนิษฐ์พร ปทุมมานนท์ 5501057735 ตัวแทนประกันชีวิต 11/07/2012 10/07/2020
33 คุณ ณัฐิกา ทรัพย์สิงห์ 5601066525 ตัวแทนประกันชีวิต 06/08/2013 05/08/2021
34 คุณ ทองกร เจริญกล้า 5501065138 ตัวแทนประกันชีวิต 31/07/2012 30/07/2020
35 คุณ ปานทิพย์ ไพลินอนุรักษ์ 5501066274 ตัวแทนประกันชีวิต 03/08/2012 02/08/2020
36 คุณ ธนบูลย์ สนธิกมลวัฒน์ 5601070647 ตัวแทนประกันชีวิต 20/08/2013 19/08/2021
37 คุณ ปริณาห์ นาควิเชียรชัย 5501070161 ตัวแทนประกันชีวิต 17/08/2012 16/08/2020
38 คุณ พิมพ์ใจ ทรัพยากร 5501072273 ตัวแทนประกันชีวิต 23/08/2012 22/08/2020
39 คุณ พัทธโรจน์ เวศย์วิวรรธน์ 5501071793 ตัวแทนประกันชีวิต 22/08/2012 21/08/2020
40 คุณ สมชาย อรุณเลิศชีวิน 5501072263 ตัวแทนประกันชีวิต 23/08/2012 22/08/2020
41 คุณ สุขชัย อ่วมเกษม 5501074127 ตัวแทนประกันชีวิต 28/08/2012 27/08/2020
42 คุณ อันธิกา จันทนาม 5501076042 ตัวแทนประกันชีวิต 31/08/2012 30/08/2020
43 คุณ นคร ชยาภิวุฒ 5501076039 ตัวแทนประกันชีวิต 31/08/2012 30/08/2020
44 คุณ ณัฐรวี เจียรนัยวิวัฒน์ 5501078508 ตัวแทนประกันชีวิต 10/09/2012 09/09/2020
45 คุณ ระพี สุขธงไชยกูล 5501084040 ตัวแทนประกันชีวิต 25/09/2012 24/09/2020
46 คุณ วรากรณ์ เรืองระยับ 5501084638 ตัวแทนประกันชีวิต 26/09/2012 25/09/2020
47 คุณ พรรณปวีณ์ บูรณะสันติ 5501086071 ตัวแทนประกันชีวิต 28/09/2012 27/09/2020
48 คุณ ศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล 5501091172 ตัวแทนประกันชีวิต 16/10/2012 15/10/2020
49 คุณ ชำนาญ จิรศาสตร์ 5701106028 ตัวแทนประกันชีวิต 27/11/2014 26/11/2022
50 คุณ ปทุมมาศ ศรีศุภร 5501109518 ตัวแทนประกันชีวิต 12/12/2012 11/12/2020
51 คุณ ธนารีย์ ทองสมบัติ 5501112578 ตัวแทนประกันชีวิต 20/12/2012 19/12/2020
52 คุณ จินตนา ชัยภิญโญ 5501113988 ตัวแทนประกันชีวิต 25/12/2012 24/12/2020
53 คุณ อนิตตา เรืองระยับ 5501114786 ตัวแทนประกันชีวิต 26/12/2012 25/12/2020
54 คุณ กัลยา จรรยาวัฒนานนท์ 5601003565 ตัวแทนประกันชีวิต 21/01/2013 20/01/2021
55 คุณ รสกร พรอภิรักษ์ 5601002527 ตัวแทนประกันชีวิต 16/01/2013 15/01/2021
56 คุณ บริบูรณ์ กุลตังวัฒนา 5601009425 ตัวแทนประกันชีวิต 11/02/2013 10/02/2021
57 คุณ ศรีสุเทพ กิตติรักษ์ตระกูล 5601009780 ตัวแทนประกันชีวิต 12/02/2013 11/02/2021
58 คุณ รุจิภาส ธนภัทรชัยทัต 5601012368 ตัวแทนประกันชีวิต 19/02/2013 18/02/2021
59 คุณ วีรเดช รัตนไพศาลเศรษฐ์ 5901040776 ตัวแทนประกันชีวิต 25/05/2016 24/05/2024
60 คุณ ยุวดี อาชาฤทธิ์ 5601033782 ตัวแทนประกันชีวิต 29/04/2013 28/04/2021
61 คุณ กิจตณศักดิ์ อนุสรณ์เทวินทร์ 5601034776 ตัวแทนประกันชีวิต 02/05/2013 01/05/2021
62 คุณ เพ็ญมณี อ่อนโพธิ์ทอง 6201058722 ตัวแทนประกันชีวิต 23/08/2019 22/08/2020
63 คุณ รุ่งอรุณ เสมวงค์ 5601070646 ตัวแทนประกันชีวิต 20/08/2013 19/08/2021
64 คุณ นพพิชญ์ มีเอม 5601096901 ตัวแทนประกันชีวิต 30/10/2013 29/10/2021
65 คุณ จิรวัฒน์ มาคำ 6201005938 ตัวแทนประกันชีวิต 31/01/2019 30/01/2020
66 คุณ ธรา พรหมคุณ 5601107294 ตัวแทนประกันชีวิต 28/11/2013 27/11/2021
67 คุณ รัตมณี กนิษฐะสุนทร 5601116591 ตัวแทนประกันชีวิต 27/12/2013 26/12/2021
68 คุณ ธัญญ์ฐิตา ศิริชัยรัชต์กุล 6201061816 ตัวแทนประกันชีวิต 02/09/2019 01/09/2020
69 คุณ นิรุธ เพ็ชร์กระ 5701016074 ตัวแทนประกันชีวิต 07/03/2014 06/03/2022
70 คุณ เดชาธร ทองธนะเศรษฐ์ 5701032549 ตัวแทนประกันชีวิต 30/04/2014 29/04/2022
71 คุณ อธิกา คงสกุลวัฒนสุข 5701045155 ตัวแทนประกันชีวิต 11/06/2014 10/06/2022
72 คุณ นุชจิรา จันทร 6201002859 ตัวแทนประกันชีวิต 18/01/2019 17/01/2020
73 คุณ อุษารมย์ พงษารักษ์ 5701069078 ตัวแทนประกันชีวิต 21/08/2014 20/08/2022
74 คุณ ภัคชุดา เพ็งจันทร์ 5701090809 ตัวแทนประกันชีวิต 16/10/2014 15/10/2022
75 คุณ ลาวัลย์ มูลขุนทด 6201015602 ตัวแทนประกันชีวิต 12/03/2019 11/03/2020
76 คุณ สวรส ธีรดิษฐานนท์ 5901114935 ตัวแทนประกันชีวิต 29/12/2016 28/12/2024
77 คุณ สมโชค โหมแก้ว 5701113877 ตัวแทนประกันชีวิต 23/12/2014 22/12/2022
78 คุณ สุชาดา บุญมั่น 5801013454 ตัวแทนประกันชีวิต 23/02/2015 22/02/2023
79 คุณ ครองสิน บุนนาค 5801020416 ตัวแทนประกันชีวิต 13/03/2015 12/03/2023
80 คุณ จารุพร ไกรแก้ว 5801020417 ตัวแทนประกันชีวิต 13/03/2015 12/03/2023
81 คุณ ณัฐฐิพัช ฉัตรสุวรรณรัตน 5801023803 ตัวแทนประกันชีวิต 24/03/2015 23/03/2023
82 คุณ วิโรจน์ กมลสันติ 5801036730 ตัวแทนประกันชีวิต 11/05/2015 10/05/2023
83 คุณ กฤตพร นิจพิพัฒน์พงศ์ 6101093777 ตัวแทนประกันชีวิต 26/11/2018 25/11/2020
84 คุณ ตุลีพร สุขสด 5801054147 ตัวแทนประกันชีวิต 29/06/2015 28/06/2023
85 คุณ ณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์ 5801058823 ตัวแทนประกันชีวิต 13/07/2015 12/07/2023
86 คุณ บจก.วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ ช00006/2558 ตัวแทนประกันชีวิต 16/07/2015 15/07/2023
87 คุณ อาภาธร มานิตกุล 6201091670 ตัวแทนประกันชีวิต 18/12/2019 17/12/2020
88 คุณ ณัฐพล โชคชัชวาล 6101008653 ตัวแทนประกันชีวิต 09/02/2018 08/02/2020
89 คุณ ภัทรีย์ อุดมสันติสุข 6201037100 ตัวแทนประกันชีวิต 06/06/2019 05/06/2020
90 คุณ ฐิตาภรณ์ กันฤทธิ์ 6201065647 ตัวแทนประกันชีวิต 18/09/2019 17/09/2020
91 คุณ เพิ่มเกียรติ ทับพลี 6201030093 ตัวแทนประกันชีวิต 10/05/2019 09/05/2020
92 คุณ ณภัทรารัตน์ ธีรสัพพัญญู 5501037142 ตัวแทนประกันชีวิต 11/05/2012 10/05/2020
93 คุณ จริยาพร อำนวยเดชา 5801007903 ตัวแทนประกันชีวิต 03/02/2015 02/02/2023
94 คุณ ศิรินทร์ ชุติกุลรังษี 6001077975 ตัวแทนประกันชีวิต 20/09/2017 19/06/2020
95 คุณ สิรินทรา สายพวรรณ์ 5801034949 ตัวแทนประกันชีวิต 30/04/2015 29/04/2023
96 คุณ นันทา ก้อนนิล 6201018967 ตัวแทนประกันชีวิต 25/03/2019 24/03/2020
97 คุณ พัศราภรณ์ ลิปิกาญจนกุล 5501113990 ตัวแทนประกันชีวิต 25/12/2012 24/12/2020
98 คุณ เกศสุดา ซาโต้ 6201012586 ตัวแทนประกันชีวิต 28/02/2019 26/06/2023
99 คุณ พจนา สานสูงเนิน 6201025614 ตัวแทนประกันชีวิต 24/04/2019 23/04/2020
100 คุณ ไพโรชน์ โสสีสุข 6201036138 ตัวแทนประกันชีวิต 31/05/2019 30/05/2020
101 คุณ ธนัญ ผลสุวรรณ 6201052197 ตัวแทนประกันชีวิต 30/07/2019 29/07/2020
102 คุณ ฐปนัท กิติวรรโณ 6201053277 ตัวแทนประกันชีวิต 01/08/2019 31/07/2020
103 คุณ เอกราช กุลพินิจ 6201060734 ตัวแทนประกันชีวิต 29/08/2019 28/08/2020
104 คุณ นิธิวัชร์ ทวีวรัญรัฎฐ์ 6201072499 ตัวแทนประกันชีวิต 09/10/2019 08/10/2020
105 คุณ จารุณี วงค์บุดดี 6201074264 ตัวแทนประกันชีวิต 17/10/2019 16/10/2020
106 คุณ นิศารัตน์ ไกรยูรเสน 6201081368 ตัวแทนประกันชีวิต 13/11/2019 12/11/2020
107 คุณ ณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช 6201085074 ตัวแทนประกันชีวิต 26/11/2019 25/11/2020