ร่วมงานกับเรา
share
สมัครเป็นพนักงาน
สมัครเป็นตัวแทน

ร่วมงานกับเรา


บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีตำแหน่งงานว่างรอคุณอยู่ที่นี่ !!!

TIPlife, A Great Place to Work

        บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นในคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาบุคลากรของเราให้เพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถอยู่เสมอ เราเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factor) ได้ตามที่ต้องการ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อสร้างความผูกใจของบุคลากร ร่วมสร้างสรรค์ TIPlife ให้เป็นบ้านหลังที่สอง (My TIPlife, My Second Home) ภายใต้สมญานามที่ว่า “Small but Mighty” และเรามุ่งมั่นปรารถนาที่จะสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่และน่าทำงานด้วย (A Great Place to Work) โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการสรรหา รักษา และพัฒนาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร ปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากรให้มีความคล่องแคล่วว่องไวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุค Digital Disruption ในปัจจุบันนี้ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสร้างความผูกใจของลูกค้าต่อ TIPlife และสร้างความก้าวหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

‌ 

ค่านิยมองค์กร (TIP Value)

‌ 

        บริษัทฯ กำหนด TIP Value เป็นค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและร่วมปลูกฝังความเชื่อ ความคิด พฤติกรรมอันพีงประสงค์ ให้แก่บุคลากรของเรา ดังนี้

T = TEAM & Transparency:

ทำงานเป็นทีมด้วยความสมัครสมานสามัคคี ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ยึดมั่นรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และองค์กรเป็นสำคัญและมีความโปร่งใส

I = Integrity:

ปฏิบัติตนบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักจริยธรรม มนุษยธรรม และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตอยู่ตลอดเวลา

P = Powerful & People Centric:

ทำงานด้วยพลังเต็มที่ พร้อมเป็นพลังเคียงข้างลูกค้า มองเห็นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ตำแหน่งงานว่าง (Job Vacancy)

N/A

 


     

             

     

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ (Welfare & Fringe Benefits) 

ที่นอกเหนือจากฐานเงินเดือน เงินอุดหนุน (เฉพาะตำแหน่ง) และโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)


 • ประกันสุขภาพ/ชีวิต/อุบัติเหตุ (Group Accident, Life & Health Insurance)
 • ·

การดูแลรักษาฟัน (Dental Care)

 • ·

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

 • ·

วันลาพักผ่อนประจำปี (Annual Leave)

 • ·

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (New Year Party)

 • ·

กิจกรรมพนักงานนอกสถานที่ (Staff Outing)

 • ·

ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Physical Check Up)

 • ·

สวัสดิการเยี่ยมไข้และคลอดบุตร (Hospitalization & Childbirth Delivery Assistance)

 • ·

สวัสดิการเงินช่วยงานศพ (Funeral Assistance)

 • ·

สวัสดิการประกันรถยนต์ / สวัสดิการอัคคีภัย (ทิพยประกันภัย) (Motor Insurance/Fire Insurance)

 • ·

สวัสดิการการกู้เงินผ่านธนาคารออมสิน (GSB Loan) กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน (Social Security & Workmen Compensation Fund)