การกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับเรา การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาสตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ฉบับนี้ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยรวม

บริษัทกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง 3 ด่าน (The Three Lines of Defense) มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

2. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน

4. ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงมาตรการใน การบริหารความเสี่ยง

5. กาหนดมาตรการต่างๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นได้ในอนาคต

      6. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะความเสี่ยง ความคืบหน้า และการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอ‌