ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า


ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย


ผลการค้นหา พบทั้งหมด: 198 รายการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท เลขที่ใบอนุญาต ประเภทใบอนุญาต วันออกใบอนุญาต วันใบอนุญาตหมดอายุ สถานะใบอนุญาต/ต่ออายุครั้งถัดไป
1 นางสาวกชกร จุลศิลป์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101086957 ตัวแทนประกันชีวิต 2561103131/10/2561 2562103030/10/2562 1-/1
2 นางสาวกชพร ใจเอื้อ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501076838 ตัวแทนประกันชีวิต 2555090404/09/2555 2563090303/09/2563 4-/4
3 นางสาวกนกนาถ เทวะสิทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501047400 ตัวแทนประกันชีวิต 2555061212/06/2555 2563061111/06/2563 4-/4
4 นางกมลวรรณ ศรีวิราช บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601096893 ตัวแทนประกันชีวิต 2556103030/10/2556 2564102929/10/2564 4-/4
5 นางสาวกรองแก้ว ไตรญาณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501057734 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071111/07/2555 2563071010/07/2563 4-/4
6 นางสาวกฤตพร นิจพิพัฒน์พงศ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101093777 ตัวแทนประกันชีวิต 2561112626/11/2561 2562112525/11/2562 1-/1
7 นางสาวกฤติกา อิ่มจิตร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501112570 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122020/12/2555 2563121919/12/2563 4-/4
8 นายกฤษดา จรุงคนธ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501039810 ตัวแทนประกันชีวิต 2555051818/05/2555 2563051717/05/2563 4-/4
9 นางสาวกัลยา จรรยาวัฒนานนท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601003565 ตัวแทนประกันชีวิต 2556012121/01/2556 2564012020/01/2564 4-/4
10 นายก้านตอง สวนเศรษฐ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901016153 ตัวแทนประกันชีวิต 2559030303/03/2559 2567030202/03/2567 4-/4
11 นางสาวการศศิ โชคอนันตกาล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701015546 ตัวแทนประกันชีวิต 2557030606/03/2557 2565030505/03/2565 4-/4
12 นายกิจตณศักดิ์ อนุสรณ์เทวินทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601034776 ตัวแทนประกันชีวิต 2556050202/05/2556 2564050101/05/2564 4-/4
13 นางกุสุมา โชคชัชวาล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901000303 ตัวแทนประกันชีวิต 2559010505/01/2559 2567010404/01/2567 4-/4
14 นางเกศสุดา ซาโต้ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201012586 ตัวแทนประกันชีวิต 2562022828/02/2562 2563022828/02/2563 1-/1
15 นางสาวขนิษฐ์พร ปทุมมานนท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501057735 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071111/07/2555 2563071010/07/2563 4-/4
16 นางขวัญนภา อัมพรวิศรุต บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601065406 ตัวแทนประกันชีวิต 2556080101/08/2556 2564073131/07/2564 4-/4
17 นายครรชิต ไชยสุระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501013144 ตัวแทนประกันชีวิต 2555022323/02/2555 2563022222/02/2563 4-/4
18 นางครองสิน บุนนาค บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801020416 ตัวแทนประกันชีวิต 2558031313/03/2558 2566031212/03/2566 4-/4
19 นางสาวจณัญญา ชุติกุลรังษี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5401087656 ตัวแทนประกันชีวิต 2554101717/10/2554 2562101616/10/2562 4-/4
20 นางสาวจริยาพร อำนวยเดชา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801007903 ตัวแทนประกันชีวิต 2558020303/02/2558 2566020202/02/2566 4-/4
21 นางสาวจันทนา วิจิตรธัญลักษณ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501046611 ตัวแทนประกันชีวิต 2555060808/06/2555 2563060707/06/2563 4-/4
22 นางสาวจามรี โต๊ะซา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501081178 ตัวแทนประกันชีวิต 2555091818/09/2555 2563091717/09/2563 4-/4
23 นางจารุพร ไกรแก้ว บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801020417 ตัวแทนประกันชีวิต 2558031313/03/2558 2566031212/03/2566 4-/4
24 นางสาวจิณณ์ณอัณณ์ ภีมพัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501023347 ตัวแทนประกันชีวิต 2555032222/03/2555 2563032121/03/2563 4-/4
25 นางจินตนา ชัยภิญโญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501113988 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122525/12/2555 2563122424/12/2563 4-/4
26 นางสาวจินตนา ทีปีเนตร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4501033842 ตัวแทนประกันชีวิต 2545062828/06/2545 2563062727/06/2563 6-/6
27 นายจิรโรจน์ โชติธวัชฐานันท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501113987 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122525/12/2555 2563122424/12/2563 4-/4
28 นายจิรวัฒน์ มาคำ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201005938 ตัวแทนประกันชีวิต 2562013131/01/2562 2563013030/01/2563 1-/1
29 นางสาวจีรวรรณ นิ่มตรง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601062866 ตัวแทนประกันชีวิต 2556072525/07/2556 2564072424/07/2564 4-/4
30 นายชนะ สุทธิธรรมพานิช บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901040775 ตัวแทนประกันชีวิต 2559052525/05/2559 2562052424/05/2562 3-/3
31 นายชเนศ ประสพสันติ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501074129 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082828/08/2555 2563082727/08/2563 4-/4
32 นายชำนาญ จิรศาสตร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701106028 ตัวแทนประกันชีวิต 2557112727/11/2557 2565112626/11/2565 4-/4
33 นางสาวชื่นจิต เก็บศิริ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101066882 ตัวแทนประกันชีวิต 2561082929/08/2561 2562082828/08/2562 1-/1
34 นายโชคชัย เนตรศิริอาภรณ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801049492 ตัวแทนประกันชีวิต 2558061717/06/2558 2566061616/06/2566 4-/4
35 นายฐณะวัฒน์ อัครธีรพิศาล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501060001 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071818/07/2555 2563071717/07/2563 4-/4
36 นางสาวณภัทรารัตน์ ธีรสัพพัญญู บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501037142 ตัวแทนประกันชีวิต 2555051111/05/2555 2563051010/05/2563 4-/4
37 นางณฤดี อ่วมเกษม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101030715 ตัวแทนประกันชีวิต 2561042525/04/2561 2562042424/04/2562 1-/1
38 นางสาวณัฏฐ์วรินท์ วรากาญจนาพร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501071795 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082222/08/2555 2563082121/08/2563 4-/4
39 นางสาวณัฐฐิพัช ฉัตรสุวรรณรัตน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801023803 ตัวแทนประกันชีวิต 2558032424/03/2558 2566032323/03/2566 4-/4
40 นายณัฐเดช โอชกะ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501022160 ตัวแทนประกันชีวิต 2555032020/03/2555 2563031919/03/2563 4-/4
41 นางสาวณัฐธิดา สินธพานนท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501059711 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071717/07/2555 2563071616/07/2563 4-/4
42 นายณัฐพล โชคชัชวาล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101008653 ตัวแทนประกันชีวิต 2561020909/02/2561 2563020808/02/2563 2-/2
43 นางสาวณัฐรวี เจียรนัยวิวัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501078508 ตัวแทนประกันชีวิต 2555091010/09/2555 2563090909/09/2563 4-/4
44 นายณัฐวุฒิ สินธพานนท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501054766 ตัวแทนประกันชีวิต 2555062929/06/2555 2563062828/06/2563 4-/4
45 นางสาวณัฐิกา ทรัพย์สิงห์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601066525 ตัวแทนประกันชีวิต 2556080606/08/2556 2564080505/08/2564 4-/4
46 นางสาวณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801058823 ตัวแทนประกันชีวิต 2558071313/07/2558 2566071212/07/2566 4-/4
47 นางสาวดีดี ฟองเอม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501079806 ตัวแทนประกันชีวิต 2555091313/09/2555 2563091212/09/2563 4-/4
48 นายเดชาธร ทองธนะเศรษฐ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701032549 ตัวแทนประกันชีวิต 2557043030/04/2557 2565042929/04/2565 4-/4
49 นายตรรกวิท ตันตระเสนีย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901045870 ตัวแทนประกันชีวิต 2559060909/06/2559 2562060808/06/2562 3-/3
50 นางสาวตุลีพร สุขสด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801054147 ตัวแทนประกันชีวิต 2558062929/06/2558 2566062828/06/2566 4-/4
51 นางสาวทองกร เจริญกล้า บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501065138 ตัวแทนประกันชีวิต 2555073131/07/2555 2563073030/07/2563 4-/4
52 นางสาวเทพี สุดดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6001096765 ตัวแทนประกันชีวิต 2560111616/11/2560 2562111515/11/2562 2-/2
53 นายธนบูลย์ สนธิกมลวัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601070647 ตัวแทนประกันชีวิต 2556082020/08/2556 2564081919/08/2564 4-/4
54 นายธนัยนันท์ ม่วงพันธุ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501054759 ตัวแทนประกันชีวิต 2555062929/06/2555 2563062828/06/2563 4-/4
55 นายธนากร บุญช่วย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601060139 ตัวแทนประกันชีวิต 2556071616/07/2556 2564071515/07/2564 4-/4
56 นางธนารีย์ ทองสมบัติ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501112578 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122020/12/2555 2563121919/12/2563 4-/4
57 นายธนิต ศรีศุภสันต์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501067120 ตัวแทนประกันชีวิต 2555080808/08/2555 2563080707/08/2563 4-/4
58 นายธรา พรหมคุณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601107294 ตัวแทนประกันชีวิต 2556112828/11/2556 2564112727/11/2564 4-/4
59 นางสาวธัญญ์ฐิตา ศิริชัยรัชต์กุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101066881 ตัวแทนประกันชีวิต 2561082929/08/2561 2562082828/08/2562 1-/1
60 นายนคร ชยาภิวุฒ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501076039 ตัวแทนประกันชีวิต 2555083131/08/2555 2563083030/08/2563 4-/4
61 นางนงธนัท สุขุมินท บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601002528 ตัวแทนประกันชีวิต 2556011616/01/2556 2564011515/01/2564 4-/4
62 นางนงนารถ สหะโชค บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501043699 ตัวแทนประกันชีวิต 2555053030/05/2555 2563052929/05/2563 4-/4
63 นายนปกรณ์ กิ้มนวล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701007870 ตัวแทนประกันชีวิต 2557020606/02/2557 2565020505/02/2565 4-/4
64 นายนพพิชญ์ มีเอม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601096901 ตัวแทนประกันชีวิต 2556103030/10/2556 2564102929/10/2564 4-/4
65 นางสาวนภัสกร ลาภสิริประภา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501042055 ตัวแทนประกันชีวิต 2555052525/05/2555 2563052424/05/2563 4-/4
66 นายนรุตม์ ผ่องสถาพร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501089713 ตัวแทนประกันชีวิต 2555101111/10/2555 2563101010/10/2563 4-/4
67 นายนเรศ ชลังสุทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501044555 ตัวแทนประกันชีวิต 2555053131/05/2555 2563053030/05/2563 4-/4
68 นางสาวนฤชา พาหุมันต์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501022159 ตัวแทนประกันชีวิต 2555032020/03/2555 2563031919/03/2563 4-/4
69 นายนัชศรุฒจม์พล ท้าวปัญณพัฒม์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601065819 ตัวแทนประกันชีวิต 2556080202/08/2556 2564080101/08/2564 4-/4
70 นายนำโชค สุทธิธรรมพานิช บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501095765 ตัวแทนประกันชีวิต 2555103030/10/2555 2563102929/10/2563 4-/4
71 นายนิธิโรจน์ อัครธีรพิศาล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501058709 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071313/07/2555 2563071212/07/2563 4-/4
72 นายนิรุธ เพ็ชร์กระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701016074 ตัวแทนประกันชีวิต 2557030707/03/2557 2565030606/03/2565 4-/4
73 นายนุกูล เขียวขำ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501074801 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082929/08/2555 2563082828/08/2563 4-/4
74 นางสาวนุชจิรา จันทร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201002859 ตัวแทนประกันชีวิต 2562011818/01/2562 2563011717/01/2563 1-/1
75 นางสาวนุชนาฏ กิจพัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501039811 ตัวแทนประกันชีวิต 2555051818/05/2555 2563051717/05/2563 4-/4
76 นายบริบูรณ์ กุลตังวัฒนา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601009425 ตัวแทนประกันชีวิต 2556021111/02/2556 2564021010/02/2564 4-/4
77 นายบุญทัน หลักทอง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601034378 ตัวแทนประกันชีวิต 2556043030/04/2556 2564042929/04/2564 4-/4
78 นางสาวบุณยนุช ถิรธนกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501058702 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071313/07/2555 2563071212/07/2563 4-/4
79 นางสาวปทุมมาศ ศรีศุภร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501109518 ตัวแทนประกันชีวิต 2555121212/12/2555 2563121111/12/2563 4-/4
80 นางปภัสรนัญด์ จอกแก้ว บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501063282 ตัวแทนประกันชีวิต 2555072626/07/2555 2563072525/07/2563 4-/4
81 นายประชา ครองข้าวนาสาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501018492 ตัวแทนประกันชีวิต 2555030808/03/2555 2563030707/03/2563 4-/4
82 นางปราณี ตั้งเตรียมใจ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501042068 ตัวแทนประกันชีวิต 2555052525/05/2555 2563052424/05/2563 4-/4
83 นางสาวปราณี บุราพันธ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501076837 ตัวแทนประกันชีวิต 2555090404/09/2555 2563090303/09/2563 4-/4
84 นางสาวปริณาห์ นาควิเชียรชัย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501070161 ตัวแทนประกันชีวิต 2555081717/08/2555 2563081616/08/2563 4-/4
85 นางปรีย์นันท์ จันทร์สว่าง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501052523 ตัวแทนประกันชีวิต 2555062626/06/2555 2563062525/06/2563 4-/4
86 นางสาวปานทิพย์ ไพลินอนุรักษ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501066274 ตัวแทนประกันชีวิต 2555080303/08/2555 2563080202/08/2563 4-/4
87 นายเปรมกมล ศัพท์สุวรรณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501057732 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071111/07/2555 2563071010/07/2563 4-/4
88 นางผานิต ปรัชญาธรรมกร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501043697 ตัวแทนประกันชีวิต 2555053030/05/2555 2563052929/05/2563 4-/4
89 นายพงษ์นิรันดร์ พิมพ์ถาวร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501035299 ตัวแทนประกันชีวิต 2555050404/05/2555 2563050303/05/2563 4-/4
90 นายพจน์ อนาวรญาณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501094506 ตัวแทนประกันชีวิต 2555102626/10/2555 2563102525/10/2563 4-/4
91 นางสาวพรพิมล สังข์สะอาด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501003066 ตัวแทนประกันชีวิต 2555011919/01/2555 2563011818/01/2563 4-/4
92 นางสาวพรรณปวีณ์ บูรณะสันติ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501086071 ตัวแทนประกันชีวิต 2555092828/09/2555 2563092727/09/2563 4-/4
93 นางสาวพรรณรัตน์ รัตนรังษิวัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501055222 ตัวแทนประกันชีวิต 2555070202/07/2555 2563070101/07/2563 4-/4
94 นางสาวพรสวรรค์ จันทร์ยิ้ม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501042053 ตัวแทนประกันชีวิต 2555052525/05/2555 2563052424/05/2563 4-/4
95 นางสาวพริ้มเพรา กรรณนุช บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601115742 ตัวแทนประกันชีวิต 2556122626/12/2556 2564122525/12/2564 4-/4
96 นายพลวิชญ์ ไชยมนตรี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501045697 ตัวแทนประกันชีวิต 2555060606/06/2555 2563060505/06/2563 4-/4
97 นางพัชรินทร์ กมลสันติ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801038076 ตัวแทนประกันชีวิต 2558051414/05/2558 2566051313/05/2566 4-/4
98 นายพัทธโรจน์ เวศย์วิวรรธน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501071793 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082222/08/2555 2563082121/08/2563 4-/4
99 นายพันธุ์โชค พันธุ์พศุตม์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501017986 ตัวแทนประกันชีวิต 2555030606/03/2555 2563030505/03/2563 4-/4
100 นางสาวพัศราภรณ์ ลิปิกาญจนกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501113990 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122525/12/2555 2563122424/12/2563 4-/4
101 ว่าที่ร้อยตรีพิชัย เตชะเลิศอำไพ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501057730 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071111/07/2555 2563071010/07/2563 4-/4
102 นางพิมพ์ใจ ทรัพยากร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501072273 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082323/08/2555 2563082222/08/2563 4-/4
103 นางสาวพีรญา หิรัญตีรณา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101030714 ตัวแทนประกันชีวิต 2561042525/04/2561 2562042424/04/2562 1-/1
104 นางเพ็ญมณี อ่อนโพธิ์ทอง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901061805 ตัวแทนประกันชีวิต 2559072626/07/2559 2562072525/07/2562 3-/3
105 นายภรภัทร นะมะหุต บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501054757 ตัวแทนประกันชีวิต 2555062929/06/2555 2563062828/06/2563 4-/4
106 นางภรภัทรา จิตดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601019109 ตัวแทนประกันชีวิต 2556031212/03/2556 2564031111/03/2564 4-/4
107 นางสาวภัคชุดา เพ็งจันทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701090809 ตัวแทนประกันชีวิต 2557101616/10/2557 2565101515/10/2565 4-/4
108 นางสาวภัทรีย์ อุดมสันติสุข บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6001035989 ตัวแทนประกันชีวิต 2560051515/05/2560 2562051414/05/2562 2-/2
109 นายภาคิน ถิรดิลกพัฒน์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501011984 ตัวแทนประกันชีวิต 2555022020/02/2555 2563021919/02/2563 4-/4
110 นายภาณุภณ วังวิไล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901061807 ตัวแทนประกันชีวิต 2559072626/07/2559 2562072525/07/2562 3-/3
111 นางมณีพันธุ์ บุญมาสุวราญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701020110 ตัวแทนประกันชีวิต 2557032020/03/2557 2565031919/03/2565 4-/4
112 นางสาวมนัญชยา นิลขลัง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101047334 ตัวแทนประกันชีวิต 2561062121/06/2561 2562062020/06/2562 1-/1
113 นางมาลี พานิชวัฒนา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601075341 ตัวแทนประกันชีวิต 2556083030/08/2556 2564082929/08/2564 4-/4
114 นายเมธี บัวจันทร์บุญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6001046337 ตัวแทนประกันชีวิต 2560061515/06/2560 2562061414/06/2562 2-/2
115 นายยิ่งศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501067634 ตัวแทนประกันชีวิต 2555080909/08/2555 2563080808/08/2563 4-/4
116 นางสาวยุวดี อาชาฤทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601033782 ตัวแทนประกันชีวิต 2556042929/04/2556 2564042828/04/2564 4-/4
117 นางเยาวภา วรรณดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601034777 ตัวแทนประกันชีวิต 2556050202/05/2556 2564050101/05/2564 4-/4
118 นางรวิษฏา วรเดชธนันกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501071790 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082222/08/2555 2563082121/08/2563 4-/4
119 นางสาวรสกร พรอภิรักษ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601002527 ตัวแทนประกันชีวิต 2556011616/01/2556 2564011515/01/2564 4-/4
120 นายระพี สุขธงไชยกูล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501084040 ตัวแทนประกันชีวิต 2555092525/09/2555 2563092424/09/2563 4-/4
121 นางสาวรัชนัน วรากาญจนาพร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501071796 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082222/08/2555 2563082121/08/2563 4-/4
122 นางสาวรัชนีกร นันทพันธ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501063860 ตัวแทนประกันชีวิต 2555072727/07/2555 2563072626/07/2563 4-/4
123 นางรัตมณี กนิษฐะสุนทร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601116591 ตัวแทนประกันชีวิต 2556122727/12/2556 2564122626/12/2564 4-/4
124 นายรามจิตติ ปสุตนาวิน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101103749 ตัวแทนประกันชีวิต 2561122626/12/2561 2562122525/12/2562 1-/1
125 นางรุ่งอรุณ เสมวงค์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601070646 ตัวแทนประกันชีวิต 2556082020/08/2556 2564081919/08/2564 4-/4
126 นางสาวรุจิพร ศรีภัทรประสิทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501055998 ตัวแทนประกันชีวิต 2555070404/07/2555 2563070303/07/2563 4-/4
127 นายรุจิภาส ธนภัทรชัยทัต บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601012368 ตัวแทนประกันชีวิต 2556021919/02/2556 2564021818/02/2564 4-/4
128 นางสาวลดาวัลย์ สุภชัยพานิชพงศ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501037133 ตัวแทนประกันชีวิต 2555051111/05/2555 2563051010/05/2563 4-/4
129 นางสาวลาวัลย์ มูลขุนทด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6201015602 ตัวแทนประกันชีวิต 2562031212/03/2562 2563031111/03/2563 1-/1
130 นางสาวเลิศกมลฉัตร ห่อทอง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601101320 ตัวแทนประกันชีวิต 2556111313/11/2556 2564111212/11/2564 4-/4
131 นางสาววนิดา พันธุ์เจริญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501046609 ตัวแทนประกันชีวิต 2555060808/06/2555 2563060707/06/2563 4-/4
132 นางสาววรวิมล ภูชฎาภิรมย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501042062 ตัวแทนประกันชีวิต 2555052525/05/2555 2563052424/05/2563 4-/4
133 นางสาววรัญญา เงินพูล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501086438 ตัวแทนประกันชีวิต 2555100101/10/2555 2563093030/09/2563 4-/4
134 นายวรากรณ์ เรืองระยับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501084638 ตัวแทนประกันชีวิต 2555092626/09/2555 2563092525/09/2563 4-/4
135 นายวัชรา เกลี้ยงจันทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601106111 ตัวแทนประกันชีวิต 2556112626/11/2556 2564112525/11/2564 4-/4
136 นางสาววัฒนา ปุญญกริยากร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501039813 ตัวแทนประกันชีวิต 2555051818/05/2555 2563051717/05/2563 4-/4
137 นางวิทดา สุขไทย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501033379 ตัวแทนประกันชีวิต 2555042727/04/2555 2563042626/04/2563 4-/4
138 นายวิทวัส บุญพร้อม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601037544 ตัวแทนประกันชีวิต 2556051313/05/2556 2564051212/05/2564 4-/4
139 นายวิรัตน์ บริสุทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501056039 ตัวแทนประกันชีวิต 2555070404/07/2555 2563070303/07/2563 4-/4
140 นายวิโรจน์ กมลสันติ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801036730 ตัวแทนประกันชีวิต 2558051111/05/2558 2566051010/05/2566 4-/4
141 นายวิศวินทร์ บุนนาค บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501039819 ตัวแทนประกันชีวิต 2555051818/05/2555 2563051717/05/2563 4-/4
142 นายวีรชาติ มีนา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501036095 ตัวแทนประกันชีวิต 2555050808/05/2555 2563050707/05/2563 4-/4
143 นายวีรเดช รัตนไพศาลเศรษฐ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901040776 ตัวแทนประกันชีวิต 2559052525/05/2559 2562052424/05/2562 3-/3
144 นางสาวศรีสุเทพ กิตติรักษ์ตระกูล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601009780 ตัวแทนประกันชีวิต 2556021212/02/2556 2564021111/02/2564 4-/4
145 นางสาวศลิษา โลมะวิสัย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101088634 ตัวแทนประกันชีวิต 2561110707/11/2561 2562110606/11/2562 1-/1
146 นางสาวศศิญา พลับพลึงศรี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501050353 ตัวแทนประกันชีวิต 2555062020/06/2555 2563061919/06/2563 4-/4
147 นางศิรินทร์ ชุติกุลรังษี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6001077975 ตัวแทนประกันชีวิต 2560092020/09/2560 2562091919/09/2562 2-/2
148 นางสาวศิริวรรณ วีระรัตน์ตระกูล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501091172 ตัวแทนประกันชีวิต 2555101616/10/2555 2563101515/10/2563 4-/4
149 นางสาวศุภกัญญา ชุณหชวาลวงษ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5401090142 ตัวแทนประกันชีวิต 2554102121/10/2554 2562102020/10/2562 4-/4
150 นายสถาปัตย์ ปิ่นสุวรรณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6001059944 ตัวแทนประกันชีวิต 2560072626/07/2560 2562072525/07/2562 2-/2
151 นางสนธยา ทิวประยูร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501048818 ตัวแทนประกันชีวิต 2555061515/06/2555 2563061414/06/2563 4-/4
152 นายสมเจตน์ ธรรมบุตร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601050360 ตัวแทนประกันชีวิต 2556061717/06/2556 2564061616/06/2564 4-/4
153 นายสมชาย อรุณเลิศชีวิน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501072263 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082323/08/2555 2563082222/08/2563 4-/4
154 นายสมโชค โหมแก้ว บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701113877 ตัวแทนประกันชีวิต 2557122323/12/2557 2565122222/12/2565 4-/4
155 นายสมพร ชื่นยืนยง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501021139 ตัวแทนประกันชีวิต 2555031616/03/2555 2563031515/03/2563 4-/4
156 นายสมศักดิ์ พงศ์ไพฑูรย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3601008551 ตัวแทนประกันชีวิต 2536040808/04/2536 2564040707/04/2564 8-/8
157 นายสมศักดิ์ ศรีมะโฮงนาม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501114784 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122626/12/2555 2563122525/12/2563 4-/4
158 นางสวรส ธีรดิษฐานนท์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901114935 ตัวแทนประกันชีวิต 2559122929/12/2559 2562122828/12/2562 3-/3
159 นายสันติ วงศ์วีรธร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601017853 ตัวแทนประกันชีวิต 2556030707/03/2556 2564030606/03/2564 4-/4
160 นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801034949 ตัวแทนประกันชีวิต 2558043030/04/2558 2566042929/04/2566 4-/4
161 นายสุขชัย อ่วมเกษม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501074127 ตัวแทนประกันชีวิต 2555082828/08/2555 2563082727/08/2563 4-/4
162 นางสาวสุชาดา บุญมั่น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801013454 ตัวแทนประกันชีวิต 2558022323/02/2558 2566022222/02/2566 4-/4
163 นายสุชาติ อภิชัยวสุสิน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5901024306 ตัวแทนประกันชีวิต 2559032525/03/2559 2567032424/03/2567 4-/4
164 นายสุธี กุลพัฒน์กลิ่นจำปา บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3601021800 ตัวแทนประกันชีวิต 2536091414/09/2536 2564091313/09/2564 8-/8
165 นายสุนทราวุธ มีเอม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601079679 ตัวแทนประกันชีวิต 2556091313/09/2556 2564091212/09/2564 4-/4
166 นางสาวสุนิสา สอนซื่อ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501070157 ตัวแทนประกันชีวิต 2555081717/08/2555 2563081616/08/2563 4-/4
167 นางสาวสุภลักษณ์ ศัพท์สุวรรณ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501053941 ตัวแทนประกันชีวิต 2555062828/06/2555 2563062727/06/2563 4-/4
168 นางสุภัส เพ็ชร์กระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501011421 ตัวแทนประกันชีวิต 2555021717/02/2555 2563021616/02/2563 4-/4
169 นางสุภาณี เสริมชูวิทย์กุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501113350 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122424/12/2555 2563122323/12/2563 4-/4
170 นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเวทย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501070154 ตัวแทนประกันชีวิต 2555081717/08/2555 2563081616/08/2563 4-/4
171 นายสุรสีห์ จงไชโย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601026102 ตัวแทนประกันชีวิต 2556032929/03/2556 2564032828/03/2564 4-/4
172 นายสุริยา อุปถัมภ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501068248 ตัวแทนประกันชีวิต 2555081010/08/2555 2563080909/08/2563 4-/4
173 นายสุวัชโรบล สโรบล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601048277 ตัวแทนประกันชีวิต 2556061010/06/2556 2564060909/06/2564 4-/4
174 นางสาวสุวีร์พัฒน์ อังคุณากรณ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601058278 ตัวแทนประกันชีวิต 2556071010/07/2556 2564070909/07/2564 4-/4
175 นางเสาวนี บุญญากาศ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601083525 ตัวแทนประกันชีวิต 2556092323/09/2556 2564092222/09/2564 4-/4
176 นางเสาวนีย์ ศุภกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501063861 ตัวแทนประกันชีวิต 2555072727/07/2555 2563072626/07/2563 4-/4
177 นางสาวอธิกา คงสกุลวัฒนสุข บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701045155 ตัวแทนประกันชีวิต 2557061111/06/2557 2565061010/06/2565 4-/4
178 นายอธิวัชร์ วุฒาพาณิชย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501057194 ตัวแทนประกันชีวิต 2555070909/07/2555 2563070808/07/2563 4-/4
179 นางสาวอนัญญา ชาญณรงค์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501055229 ตัวแทนประกันชีวิต 2555070202/07/2555 2563070101/07/2563 4-/4
180 นางสาวอนัญญา พลเยี่ยม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601006298 ตัวแทนประกันชีวิต 2556013030/01/2556 2564012929/01/2564 4-/4
181 นางสาวอนิตตา เรืองระยับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501114786 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122626/12/2555 2563122525/12/2563 4-/4
182 นายอนุกูล คีมทอง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501060594 ตัวแทนประกันชีวิต 2555071919/07/2555 2563071818/07/2563 4-/4
183 นายอนุรักษ์ นามวงศ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701014858 ตัวแทนประกันชีวิต 2557030404/03/2557 2565030303/03/2565 4-/4
184 นายอนุสรณ์ สหะโชค บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501045414 ตัวแทนประกันชีวิต 2555060505/06/2555 2563060404/06/2563 4-/4
185 นางสาวอภิสรา อุดม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5801107634 ตัวแทนประกันชีวิต 2558120202/12/2558 2566120101/12/2566 4-/4
186 นางสาวอรญา กรุงเรืองชัย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601040937 ตัวแทนประกันชีวิต 2556052121/05/2556 2564052020/05/2564 4-/4
187 นายอรรถพล พันธุ์อินทร์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601055344 ตัวแทนประกันชีวิต 2556062828/06/2556 2564062727/06/2564 4-/4
188 นางสาวอรสา แซ่เฮ้ง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601055448 ตัวแทนประกันชีวิต 2556062828/06/2556 2564062727/06/2564 4-/4
189 นางสาวอริศรา อิ่มทรัพย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501091798 ตัวแทนประกันชีวิต 2555101717/10/2555 2563101616/10/2563 4-/4
190 นางสาวอัญชลี แก้วประดับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501113984 ตัวแทนประกันชีวิต 2555122525/12/2555 2563122424/12/2563 4-/4
191 นางสาวอันธิกา จันทนาม บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501076042 ตัวแทนประกันชีวิต 2555083131/08/2555 2563083030/08/2563 4-/4
192 นางสาวอาทิตยา กันฤทธิ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101060274 ตัวแทนประกันชีวิต 2561080707/08/2561 2562080606/08/2562 1-/1
193 นางอาภาธร มานิตกุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6101085052 ตัวแทนประกันชีวิต 2561102626/10/2561 2562102525/10/2562 1-/1
194 นายอุทัย ดวงประทีป บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501053943 ตัวแทนประกันชีวิต 2555062828/06/2555 2563062727/06/2563 4-/4
195 นางสาวอุไร รุจิเมธากุล บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501026595 ตัวแทนประกันชีวิต 2555033030/03/2555 2563032929/03/2563 4-/4
196 นางสาวอุไรวรรณ หล่อวณิชย์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5601057807 ตัวแทนประกันชีวิต 2556070808/07/2556 2564070707/07/2564 4-/4
197 นางสาวอุษารมย์ พงษารักษ์ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5701069078 ตัวแทนประกันชีวิต 2557082121/08/2557 2565082020/08/2565 4-/4
198 นางไอรวี โต๊ะเฮง บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5501096662 ตัวแทนประกันชีวิต 2555103131/10/2555 2563103030/10/2563 4-/4

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601