ช่องทางตัวแทน

บำนาญ


แบบบำนาญ ไอสบาย ขั้นเทพ 90/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ถึงอายุครบ 90 ปี รับเงินบำนาญปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับทั้งหมด หรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า

- กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างช่วงรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับผลประโยชน์รับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวโดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 15-55 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท

แบบบำนาญ 90/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ถึงอายุครบ 90 ปี รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี รับความคุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยรวมสะสม หรือจ่ายตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า

- กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างช่วงรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับผลประโยชน์รับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวโดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 30 – 58 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

แบบบำนาญ ไอสบาย 789

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 59 ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี รับเงินคืน 15% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น จากนั้นเพิ่มขึ้นปีละ 0.5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 รับเงินคืนปีละ 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ผู้รับผลประโยชน์รับ105% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับทั้งหมด หรือ จ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 53 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 – 5,000,000 บาท

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601