ช่องทางธนาคาร

ตลอดชีพ


แบบซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1-2 จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มร้อยละ 100 ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

- ปีที่ 3 เป็นต้นไป คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัยตั้งแต่ 50 – 70 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 50,000 – 300,000 บาท

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601