แบบคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Plus

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

- ในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัย และสัญญาของสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

ในขณะที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ และสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ซึ่งการเสียชีวิตเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทำให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

ค่าชดเชย 2 เท่า

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟท์ทำให้เสียชีวิต

(ก) ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ได้กำหนดไว้ หรือ

(ข) ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ

กรณีที่ 2 การเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรือ อาคารสาธารณะอื่นใด ซึ่งสมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 20-69 ปี และเมื่อรวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 30,000 บาท

- จำนวนทุนประกันภัยสูงสุดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

**สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา