ความคุ้มครองมีหลากหลายประเภท
คุณสามารถเลือกประเภทตามความต้องการของคุณได้ที่นี่
ความคุ้มครองระยะยาว
ออมทรัพย์
ความคุ้มครองระยะสั้น
เพิ่มพูนทรัพย์
เงินใช้ยามเกษียณ
ยังไม่ทราบ
 
เน้นออมทรัพย์รับการคุ้มครอง
แบบประกันตลอดชีพ
ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นลูกจ้างในภาคเอกชน
จำนวนประมาณ 10 ล้านคน มีเงินสะสมประมาณ 744,000
ล้านบาท ลูกจ้างจะถูกหักเงินสมทบ 3% ของเงินเดือน
(เงินเดือนขั้นต่ำ 1,650 บาท - ขั้นสูง 15,000 บาท)
นายจ้างสมทบให้อีก 3% รวมเป็น 6%
 
 I-Shield 10
 I-Shield 10s
 I-Shield L 90/5
 I-Shield L 90/10
 I-Shield L 90/20
แบบประกันบำนาญ
เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ออมเงินระยะยาว ถึงแม้ว่า LTF จะไม่มีข้อบังคับเรื่องอายุ
55 ปีเหมือน RMF แต่การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ระยะยาวก็ทำให้ถือได้ว่า LTF เป็นเครื่องมืออย่าง
 บำนาญ i-สบาย ขั้นเทพ 90/5
 บำนาญ 90/55
 บำนาญ 90/60
 บำนาญ 90/65
แบบประกันสะสมทรัพย์
มีไว้เพื่อรองรับผู้ที่ยังไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ
ภาคบังคับ แรงงานนอกระบบ (Informal Sector)
หรือมีสวัสดิการดังกล่าว แต่ต้องการออมเพิ่มเติม
 สมใจนึก 10/1
 สมใจนึก 10/5
 สมใจนึก 15/6
สมใจนึก 20/5
 บำนาญ i-สบาย 789