แนะนำการให้บริการกรมธรรม์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล


การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

 1. การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย, ผู้ชำระเบี้ยประกัน
 2. การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
 3. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่
 4. กรมธรรม์สูญหาย
 5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์
 6. การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย, ผู้ชำระเบี้ยประกัน - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของทางราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพสำหรับผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (กรณีขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
กรมธรรม์สูญหาย - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย(ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 300 บาท
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์ - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร
- จดหมายเชิญชวนโอนเข้าบัญชีธนาคาร
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ กรณีรับเช็ค, ฝากสะสมไว้กับบริษัทฯ และ หักชำระเบี้ย
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ติดต่อเรา

 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • DLA Call Center
 • โทร. 0-2118-5555
 • โทรสาร 0-2118-5601