บริการลูกค้า แนะนำการให้บริการกรมธรรม์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


แนะนำการให้บริการกรมธรรม์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

  1. การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย, ผู้ชำระเบี้ยประกัน
  2. การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
  3. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่
  4. กรมธรรม์สูญหาย
  5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์
  6. การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย, ผู้ชำระเบี้ยประกัน - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของทางราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- หนังสือรับรองสุขภาพสำหรับผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (กรณีขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรมธรรม์สูญหาย - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์ 
- ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย(ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 300 บาท
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์ - ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร
- จดหมายเชิญชวนโอนเข้าบัญชีธนาคาร
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ กรณีรับเช็ค, ฝากสะสมไว้กับบริษัทฯ และ หักชำระเบี้ย
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)