บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


บริการสำหรับประกันสินเชื่อ

1. การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์

       1.1  การเวนคืนกรมธรรม์
       1.2  การยกเลิกกรมธรรม์

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
1.1 การเวนคืนกรมธรรม์
(ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
♦ คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ 
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล กรณีมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.2 การยกเลิกกรมธรรม์
(ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
♦ คำร้องขอยกเลิกกรมธรรม์ 
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล กรณีมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

       2.1  การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า
       2.2  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่
       2.3  หนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย
       2.4  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์


เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
2.1  การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์ 
♦ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของทางราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.3  หนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.4  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์
♦ สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ  กรุณาจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ "บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"