บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


บริการสำหรับประกันกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

       1. การแจ้งเข้าใหม่ - ลาออก - เปลี่ยนแปลง
       2. การแจ้งเข้าใหม่ - ลาออก - เปลี่ยนแปลง (อุบัติเหตุ)
       3. การสมัครเป็นสมาชิก ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
       4. การแจ้งข้อมูลผู้ประโยชน์
       5. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
       6. คู่มือประกันสุขภาพกลุ่ม

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
1. การแจ้งเข้าใหม่ - ลาออก - เปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มแจ้งเข้าใหม่-เปลี่ยนแปลง-ลาออก 
♦ แจ้งผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของท่าน
2. การแจ้งเข้าใหม่ - ลาออก - เปลี่ยนแปลง 
   (อุบัติเหตุ)
♦ แบบฟอร์มแจ้งพนักงานเข้าใหม่-เปลี่ยนแผน, ทุนประกัน- ลาออก(อุบัติเหตุ) 
♦ แจ้งผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของท่าน
3. การสมัครเป็นสมาชิก ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
♦ ใบสมัครเป็นสมาชิกของผู้เอาประกันภัยกลุ่ม
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ แจ้งผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของท่าน
4. การแจ้งข้อมูลผู้ประโยชน์
♦ ใบผู้รับประโยชน์
♦ สมาชิกเป็นผู้กรอกเอกสาร ส่งให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของท่าน
  เก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
ใบเปลี่ยนผู้รับประโยชน์
♦ สมาชิกเป็นผู้กรอกเอกสาร ส่งให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของท่าน
  เพื่อนำไปแนบกับใบผู้รับประโยชน์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
6. คู่มือประกันสุขภาพกลุ่ม
คู่มือประกันสุขภาพกลุ่ม
♦ สมาชิกสามารถ Download คู่มือประกันสุขภาพกลุ่มเพื่อเก็บไว้ศึกษาเพิ่มเติม

หมายเหตุ  กรุณาจัดส่งเอกสารผ่านทาง Email : [email protected] หรือ ส่งผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ "บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"