บริการด้านกรมธรรม์ บริการลูกค้า การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


บริการด้านกรมธรรม์

การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์

       1. การเวนคืนกรมธรรม์
       2. การกู้ยืมเงิน
       3. กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
       4. การประกันภัยแบบขยายเวลา
       5. การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกัน


เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
1. การเวนคืนกรมธรรม์
(ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
♦ คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ กรุณาพิมพ์เอกสารให้อยู่ในฉบับเดียวกัน
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ กรมธรรม์ประกันภัย ฉบับจริง กรณีสูญหายขอหลักฐานใบแจ้งความ(ฉบับจริง)
♦ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร)
2. การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
(ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
♦ หนังสือกู้ยืมเงิน
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร)
3. กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. การประกันภัยแบบขยายเวลา
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
หนังสือรับรองสุขภาพสำหรับผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เฉพาะกรมธรรม์ที่ขาดชำระเบี้ยประกันนับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ย เกิน 90 วัน
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ  กรุณาจัดส่งเอกสารผ่านทางตัวแทนประกันชีวิตของท่าน หรือ ส่งผ่านไปรษณีย์ ตามที่อยู่ "บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"