การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมมีทั้งหมด 2 กรณี

1. การใช้บัตรสุขภาพ โรงพยาบาลในเครือข่ายบริษัทฯ

1. เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในเครือข่ายตามรายชื่อ รพ. ในสัญญาบริษัทฯ
2. ยื่นบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม,บัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมบัตรประชาชน
หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา
3. เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนปกติของโรงพยาบาล
4. เมื่อรักษาเสร็จสิ้น
4.1 กรณีคนไข้นอก (OPD) โรงพยาบาลตัดวางบิลตามผลประโยชน์ที่ระบุในบัตร ส่วนที่เกินความคุ้มครอง (ถ้ามี) โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรทันที
4.2 กรณีคนไข้ใน (IPD) โรงพยาบาลตัดวางบิลตามผลประโยชน์ผ่านระบบ Fax Claim ส่วนที่เกินความคุ้มครอง (ถ้ามี) โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรทันที

2. การเรียกร้องสินไหมกรณีรักษา โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือคลินิค ที่เปิดถูกต้องตามกฏหมาย และ รักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน และนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อขอเรียกร้องค่าชดเชยคืน

1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2. ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
3. เอกสารทางการแพทยประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีเงื่อนไขการจ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
5. กรณีรักษาต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาด้านหน้า Passport และหน้าที่มีตราประทับเข้า-ออกนอกประเทศทุกครั้ง ที่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
***เอกสารทั้ง 5 รายการข้างต้นส่งที่ฝ่ายบุคคลบริษัทต้นสังกัดของพนักงาน โดยฝ่ายบุคคลจะรวบรวมส่งมาขอเบิกที่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)***

ประกันสามัญ

 1. ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน
 2. หนังสือเรียกร้องค่าทดแทน สินไหมทดแทน
 3. เอกสารเรียกร้องค่าสินไหม
 4. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 5. ใบรับรองแพทย์สุขภาพ อุบัติเหตุ
 6. ใบรับรองแพทย์มรณกรรม
 7. โรงพยาบาลเครือข่าย
 8. ใบรับรองแพทย์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ประกันกลุ่ม

 1. ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน(ประกันกลุ่ม)
 2. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม
 3. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติ
 4. ใบรับรองแพทย์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 5. ใบรับรองแพทย์มรณกรรม
 6. ใบรับรองแพทย์สุขภาพ อุบัติเหตุ
 7. หนังสือเรียกร้องค่าทดแทน สินไหมทดแทน
 8. เอกสารเรียกร้องค่าสินไหม (ประกันกลุ่ม)
 9. โรงพยาบาลเครือข่าย

ประกันสินเชื่อ

 1. ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน (ประกันสินเชื่อ)
 2. ใบรับรองแพทย์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 3. หนังสือเรียกร้องค่าทดแทน สินไหมทดแทน TPD
 4. หนังสือเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม
 5. เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (สินเชื่อ)

ติดต่อเรา

 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • DLA Call Center
 • โทร. 0-2118-5555
 • โทรสาร 0-2118-5601