หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน 2560
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกันสามัญ
ประกันกลุ่ม
ประกันสินเชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำประกัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริการด้านกรมธรรม์
ประกันสินเชื่อ
ประกันกลุ่ม
การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 

การเรียกร้องค่าสินไหมมีทั้งหมด 2 กรณี

 

1. การใช้บัตรสุขภาพ โรงพยาบาลในเครือข่ายบริษัทฯ

 

       1. เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในเครือข่ายตามรายชื่อ รพ. ในสัญญาบริษัทฯ

       2. ยื่นบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม,บัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา 

       3. เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนปกติของโรงพยาบาล

       4. เมื่อรักษาเสร็จสิ้น
           4.1 กรณีคนไข้นอก (OPD) โรงพยาบาลตัดวางบิลตามผลประโยชน์ที่ระบุในบัตร ส่วนที่เกินความคุ้มครอง (ถ้ามี) โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรทันที
           4.2 กรณีคนไข้ใน (IPD) โรงพยาบาลตัดวางบิลตามผลประโยชน์ผ่านระบบ Fax Claim ส่วนที่เกินความคุ้มครอง (ถ้ามี) โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรทันที    


 

2. การเรียกร้องสินไหมกรณีรักษา โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

 

       เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือคลินิค ที่เปิดถูกต้องตามกฏหมาย และ รักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน และนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อขอเรียกร้องค่าชดเชยคืน

       1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

       2. ต้นฉบับใบรับรองแพทย์

       3. เอกสารทางการแพทยประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

       4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีเงื่อนไขการจ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)

       5. กรณีรักษาต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาด้านหน้า Passport และหน้าที่มีตราประทับเข้า-ออกนอกประเทศทุกครั้ง ที่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

***เอกสารทั้ง 5 รายการข้างต้นส่งที่ฝ่ายบุคคลบริษัทต้นสังกัดของพนักงาน โดยฝ่ายบุคคลจะรวบรวมส่งมาขอเบิกที่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)***