เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ข้อมูลทางการเงิน

ปี 2560

 1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่สำคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
 2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
 3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: RRM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)
 4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่องโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย
 5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
 6. การลงทุนของบริษัท
 7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
 9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีปฎิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

ปี 2561

ติดต่อเรา

 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
 • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • DLA Call Center
 • โทร. 0-2118-5555
 • โทรสาร 0-2118-5601