บริการด้านกรมธรรม์


การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์

1. การเวนคืนกรมธรรม์

2. การยกเลิกกรมธรรม์

เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
การเวนคืนกรมธรรม์
(ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ กรุณาพิมพ์เอกสารให้อยู่ในฉบับเดียวกัน
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
การยกเลิกกรมธรรม์
(ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)
คำร้องขอยกเลิกกรมธรรม์ กรุณาพิมพ์เอกสารให้อยู่ในฉบับเดียวกัน
 - สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

1. การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า

2. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่

3. หนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คำนำหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์ 
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของทางราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์ 
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองการประกันชีวิตสูญหาย ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข-รายละเอียดกรมธรรม์
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601