บริการลูกค้า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ประกันสามัญ

1. ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน
2. 
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน และเอกสารแนบ ดังนี้ 
    กรณีสินไหมมีชีวิต

     กรณีสินไหมทดแทนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
     กรณีสินไหมมรณกรรม
3. รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีใช้สิทธิผ่านโรงพยาบาล


ประกันกลุ่ม

1. ขั้นตอน เอกสารเรียกร้อง ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนประกันกลุ่ม
2. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน และเอกสารแนบ ดังนี้
    กรณีสินไหมมีชีวิต

     กรณีสินไหมทดแทนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
     กรณีสินไหมมรณกรรม

3. รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีใช้สิทธิผ่านโรงพยาบาลประกันสินเชื่อ

1. ขั้นตอน เอกสารเรียกร้อง ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทนประกันสินเชื่อ
2. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน และเอกสารแนบ ดังนี้ 
    กรณีสินไหมทดแทนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

    กรณีสินไหมมรณกรรม

‌