เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

นายวิทัย รัตนากร

ประธานคณะกรรมการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

กรรมการ

นายนที พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์

กรรมการ

‌