ช่องทางตัวแทน ผลิตภัณฑ์ บำนาญ แบบบำนาญ มั่นคง 90/65
share

แบบบำนาญ มั่นคง 90/65


ผลประโยชน์เงินคืน 

- รับเงินบำนาญปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ปี ถึง ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

- คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสม หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด แล้วแต่จำนวนเงินใดจะมากกว่า ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่1 ถึง ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ปี 

- คุ้มครองชีวิต ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักเงินบำนาญที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า  

เงื่อนไขการรับประกัน 
- อายุรับประกันภัย 35-63 ปี 
- อายุ 35-59 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท 
- อายุ 60-63 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 70,000 บาท 
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องแถลงสุขภาพ 


checkสนใจผลิตภัณฑ์