ช่องทางตัวแทน ผลิตภัณฑ์ บำนาญ ไอสบาย ขั้นเทพ 90/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
share

ไอสบาย ขั้นเทพ 90/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)


ผลประโยชน์เงินคืน 

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ถึงอายุครบ 90 ปี รับเงินบำนาญปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

- กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับทั้งหมด หรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า  

- กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างช่วงรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับผลประโยชน์รับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวโดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี 

เงื่อนไขการรับประกัน 

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 15-55 ปี 

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท 

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท


checkสนใจผลิตภัณฑ์