บริการด้านกรมธรรม์ บริการลูกค้า การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


บริการด้านกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

       1. การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คํานําหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย, ผู้ชําระเบี้ยประกัน
       2. การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
       3. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่
       4. กรมธรรม์สูญหาย
       5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์
       6. การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
       7 การขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
       8 การให้ความยินยอมและแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
1. การเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล / คํานําหน้า และ ลายมือชื่อ ของผู้เอาประกันภัย, ผู้ชําระเบี้ยประกัน
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
♦ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงของทางราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
3. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
♦ สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. กรมธรรม์สูญหาย
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
♦ ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย(ฉบับจริง)
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 300 บาท
5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์ 
♦ สําเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
  การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร
♦ เอกสารเชิญชวนรับเงินคืนตามเงื่อนกรมธรรม์ ผ่านบัญชีธนาคาร
   การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ กรณีรับเช็ค, 
   ฝากสะสมไว้กับบริษัทฯ และ หักชำระเบี้ย
♦ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง-ต่ออายุกรมธรรม์
♦ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
♦ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร)
7. การขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
♦ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (ผู้มอบสิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
♦ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
8. การให้ความยินยอมและแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

หมายเหตุ  กรุณาจัดส่งเอกสารผ่านทางตัวแทนประกันชีวิตของท่าน หรือ ส่งผ่านไปรษณีย์ ตามที่อยู่ "บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"