ช่องทางตัวแทน ผลิตภัณฑ์ บำนาญ แบบบำนาญ 90/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
share

แบบบำนาญ 90/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)


ผลประโยชน์เงินคืน 

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ถึงอายุครบ 90 ปี รับเงินคืนปีละ 15% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

- ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี รับความคุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยรวมสะสม หรือจ่ายตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า  

- กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างช่วงรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับผลประโยชน์รับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวโดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี 

เงื่อนไขการรับประกัน 

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 30 – 58 ปี 

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท


checkสนใจผลิตภัณฑ์