แฟนประกันทิพยประกันชีวิต
ช่องทางธนาคาร


แบบบำนาญ 90/5 , 90/60

ผลประโยชน์เงินคืน
- รับเงินบำนาญปีละ 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ถึง ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี (กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่รับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์รับเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทฯยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือเบี้ยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักเงินบำนาญที่รับมาแล้วทั้งหมด และแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
- คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ ที่1 ถึง ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน 
- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย

บำนาญ 90/5 อายุ 20-54 ปี
บำนาญ 90/60 อายุ 20-58 ปี
- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น
บำนาญ 90/5 50,000 – 50,000,000 บาท
บำนาญ 90/60 100,000 – 50,000,000 บาท
- สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี หรือ ชำระเบี้ยถึงอายุครบ 59 ปี

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : แบบบำนาญ 90/5 , 90/60