บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

- ดอกเบี้ยต่ำ

- ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

อนุมัติ รับเงินภายใน 3 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

วิธีการยื่นเอกสาร

- กรอกแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ พร้อมลงนามชื่อผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ
- แนบสำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- แนบสำเนาหน้าแรก ของ สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                                                    

ส่งเอกสารมายัง

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
63/2 อาคารบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310เงื่อนไข

· เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ และกรมธรรม์แบบขยายเวลา

  • · จำนวนวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบประกันและมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน
  • · บริษัทฯ จะทำการหักหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ออกจากวงเงินกู้ที่ท่านสามารถกู้ได้   

 

หมายเหตุ

* อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยตามแบบประกันของท่านโดยบวกเพิ่มอีก 2%

** ระยะเวลาการอนุมัติวงเงินกู้นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญากู้ได้ที่นี่ หรือฝากข้อมูลติดต่อกลับ Click

เรื่องที่เกี่ยวข้อง