บริการสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


บริการสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

บริการเอกสารสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม 
    1. คู่มือการใช้งาน Line Official TIPlife และ Application TPA
    2. รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา

เอกสารประกอบการพิจารณา
ประเภทการร้องขอ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
1. คู่มือการใช้งาน Line Official TIPlife และ Application TPA
2. รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา